ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกรุงไทยโดนใจ พลัส ให้คุณเที่ยวแบบไร้กังวล

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกรุงไทยโดนใจ พลัส (Travel Insurance +)

ประกันเดินทางต่างประเทศ ตัวช่วยที่คอยคุ้มครองให้คุณถึงเป้าหมาย
สบายใจทุกเส้นทาง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
เบี้ยประกันเริ่มต้น 120 บาท
checkimg
คุ้มครองทุกช่วงวัย ตั้งแต่ 1 – 75 ปี
checkimg
เลือกได้กับ 4 แผนความคุ้มครอง
checkimg
มีแผนประกันทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี
checkimg
ซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกรุงไทยโดนใจ พลัส คุ้มครองทุกช่วงวัย ตั้งแต่ 1 ถึง 75 ปี

ข้อตกลงความคุ้มครอง


แผน 1
Backpack
แผน 2
Economy
แผน 3
Business
แผน 4
First Class
อัตราเบี้ยประกันภัย
1 - 4 วัน
120 380 620 799
5 - 6 วัน
150 500 870 1,060
7 - 8 วัน
175 570 980 1,200
9 - 10 วัน
190 800 1,050 1,290
11 - 14 วัน
210 950 1,120 1,370
15 - 21 วัน
275 1,250 1,580 2,060
22 - 31 วัน
320 1,650 1,850 2,410
32 - 60 วัน
470 2,370 3,080 3,560
61 - 90 วัน
625 3,500 4,350 4,650
รายปี
2,120 5,650 10,900 13,500


แผนประกันภัยรายปี

 • ประกันเดินทางต่างประเทศแผน 1 และ แผน 3 เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี สูงสุด 90 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
 • ประกันเดินทางต่างประเทศแผน 2 และ แผน 4 เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี สูงสุด 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง

แผน 1
Backpack
แผน 2
Economy
แผน 3
Business
แผน 4
First Class
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
1. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะ ตลอด 24 ชม. ระหว่างการเดินทาง
- อายุ 15 - 75 ปี
1 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
- อายุ 1 - 14 ปี
500,000 1 ล้าน 1 ล้าน 1.5 ล้าน
2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
500,000 1.5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
3. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลต่างประเทศ สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเดินทาง
x x 2,000/วัน 3,000/วัน
4. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
1 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
1 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
6. ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกลับประเทศไทย เนื่องจากการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของผู้เอาประกันซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย
x ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน
7. ผลประโยชน์ในการเดินทางไปรับผู้เยาว์กลับประเทศไทย ค่าเดินทางสำหรับหนึ่งท่านไปรับผู้เยาว์กลับ เนื่องจากการส่งตัวผู้เอาประกันภัยกลับประเทศไทย
x ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ
หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวภายในโรงพยาบาลในต่างประเทศติดต่อกันตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป อาการของผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ และไม่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วย บริษัทฯ จะจ่ายเฉพาะค่าเดินทางเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าเดินทางโดยรถไฟชั้น 1 หรือค่าเดินทางทางเรือ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ให้สมาชิกไปเยี่ยมสูงสุด 2 คน รวมทั้งค่าที่พัก และค่าอาหารสูงสุดวันละ 10,000 บาท
x ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายตามจริง ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายตามจริง ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายตามจริง
9. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
x 2 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
ความคุ้มครองสัมภาระและทรัพย์สิน
10. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ / หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว ความรับผิดสูงสุด ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อชิ้น/คู่/ชุด และผู้เอาประกันต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 500 บาท
x 15,000
(3,000 ต่อชิ้น)
20,000
(3,000 ต่อชิ้น)
30,000
(3,000 ต่อชิ้น)
11. การสูญเสียหรือเสียหายของเงินสดหรือเช็คเงินสด ผู้เอาประกันต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท
x 2,000 3,000 4,000
12. การสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจากภัยธรรมชาติ ผู้เอาประกันต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท
x 10,000 20,000 30,000
13. ความคุ้มครองเอกสารเดินทาง
x 5,000 7,500 10,000
14. ความรับผิดชอบต่อบัตรเครดิต
x 5,000 7,500 10,000
ความคุ้มครองการเดินทาง
15. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
ชดเชยค่าโดยสาร ค่าที่พัก หรือค่าปรับที่สูญเสียไป หากผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยขั้นรุนแรงของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร หรือบิดา มารดาของผู้เอาประกันภัย
x 15,000 20,000 30,000
16. การล่าช้าของเที่ยวบิน
หากกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้เอาประกันภัยต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางปกติ จ่าย 10% ทุก 6 ชม. เต็ม
x 15,000 20,000 30,000
17. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
หากกระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า เนื่องจากความผิดพลาดของผู้ขนส่ง เป็นเวลานานเกินกว่า 12 ชม. ภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดหมาย
x 15,000 20,000 30,000
18. ค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน
เฉพาะค่าโทรศัพท์มือถือที่โทรเข้าศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
x 500 750 1,000
19. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
ชดเชย 10% ทุก 6 ชม. พลาดเที่ยวบินเนื่องจากความล่าช้าของเที่ยวบินก่อนหน้า และไม่มีเที่ยวบินสายการบินทดแทนภายในเวลา 6 ชม. เต็ม
x 15,000 20,000 30,000
20. ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันเดินทาง
x 15,000 20,000 30,000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • ทำประกันได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 1 - 75 ปี
 • ประกันเดินทางต่างประเทศไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
เอกสารการสมัครใช้บริการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง
รายละเอียดข้อควรทราบ
 • ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ประกันเดินทางต่างประเทศแผนที่ 1 (Backpack) และแผนที่ 3 (Business) รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ประกันเดินทางต่างประเทศแผนที่ 2 (Economy) และแผนที่ 4 (First class) รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ประเทศที่ยกเว้นความคุ้มครอง : Syria, Iraq, Sudan, Afghanistan, Burundi, North Korea, Lebanon, Libya, Israel, Iran, Bosnia, Moldova, Serbia, Belarus, Central African Republic, Cote d’Ivoire, Liberia, Saudi Arabia and Uzbekistan หรือตามที่บริษัทประกันกำหนด

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ กรุงไทยโดนใจ พลัส | ธนาคารกรุงไทย ประกันเดินทางต่างประเทศ กรุงไทยโดนใจ พลัส เบี้ยประกันเริ่ม 120 บาท คุ้มครองทุกวัย เลือกแผนประกันทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ที่นี่ ประกันการเดินทาง, ประกันเดินทาง, ประกันราคาถูก, ประกันเที่ยวเมืองนอก, เที่ยวต่างประเทศ