ประกันภัยการเดินทาง TA โดนใจไทยแลนด์

ประกันภัยการเดินทาง TA โดนใจไทยแลนด์

ประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองระหว่างการเดินทางภายในประเทศตลอด
24 ชั่วโมง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย สูงถึง 100,000 บาท
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ความคุ้มครองระหว่างการเดินทางภายในประเทศ 24 ชั่วโมง
checkimg
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บ และ เจ็บป่วย
checkimg
เงินชดเชยระหว่างเข้าพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล สูงสุด 9,000 บาท โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 75 บาท
checkimg
คุ้มครองความเสียหายของ อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี และรถเช่า
checkimg
ให้ความคุ้มครองเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ เช่น การยกเลิกการเดินทาง การเดินทางล่าช้าของเครื่องบิน การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง TA โดนใจไทยแลนด์
ข้อตกลงความคุ้มครอง


ข้อตกลงคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทาง
สำหรับอายุ 1 - 75 ปี
300,000 500,000 1,000,000
สำหรับอายุ 76 - 80 ปี
150,000 250,000 500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
สำหรับอายุ 1 - 75 ปี
30,000 50,000 100,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ (จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน)
300,000 500,000 1,000,000
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับที่อยู่อาศัย ภายในประเทศ (จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน)
300,000 500,000 1,000,000
5. การยกเลิกการเดินทาง
- 10,000 15,000
6. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน)
300,000 500,000 1,000,000
7. การเดินทางล่าช้าของเครื่องบิน
สูงสุด 3,000 สูงสุด 5,000 สูงสุด 10,000
6 ชม./300 6 ชม./500 6 ชม./1,00
8. การลดจำนวนวันเดินทาง
3,000 5,000 10,000
9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
สูงสุด 3,000 สูงสุด 5,000 สูงสุด 10,000
6 ชม./300 6 ชม./500 6 ชม./1,00
10. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน)
5,000 10,000
11. ความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์กีฬาและ/หรือเครื่องดนตรี (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน)
- 5,000 10,000
- (2,500 / ชิ้น) (5,000 / ชิ้น)
12. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์) จ่ายตามจริงสูงสุด
- 2,000 3,000
13. การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ให้เช่า
- 2,000 3,000
14. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 30 วัน (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100 / วัน 200 / วัน 300 / วัน
(สูงสุด 3,000) (สูงสุด 6,000) (สูงสุด 9,000)


อัตราเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรวมอากร
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1-4 วัน
75 127 221
5-7 วัน
130 221 385
8-10 วัน
167 285 495
11-14 วัน
186 317 552
15-22 วัน
241 410 713
23-31 วัน
297 505 878
1 ปี (เดินทางสูงสุด 90 วันต่อครั้ง)
1,270 2,160 3,760

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. อายุที่รับประกันภัย 1-80 ปี
  2. กรณีผู้ทำประกันอายุ 76-80 ปี ทุนประกันภัยการเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลปรับลด 50% ของทุนประกันภัยหลัก
  3. สามารถซื้อได้สูงสุด 1 กรมธรรม์ / คน
ข้อควรทราบ 
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น

  • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย  
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง  โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์