ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรุงไทยสุขจัดเต็ม

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรุงไทยสุขจัดเต็ม

อุ่นใจ คุ้มครองจัดเต็มทุกอุบัติเหตุ พร้อมชดเชยรายได้ เจ็บแค่ไหนก็ไม่หวั่น
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองสูงสุด1,000,000 บาท
checkimg
ขยายผลประโยชน์ชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันต่ออุบัติเหตุ สูงสุด 10,000 บาท ต่อครั้ง
checkimg
ใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือข่ายโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
checkimg
คุ้มครองกรณีการชิงทรัพย์/ปล้นทรัพย์ จากการถอนเงินจากเครื่อง ATM

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรุงไทยสุขจัดเต็ม
ข้อตกลงความคุ้มครอง
และอัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์

ความคุ้มครอง (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

แผน 8

Kids

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

   -  อุบัติเหตุทั่วไป /ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย/การก่อการร้าย

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1,000,000

100,000

     -  การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

200,000

20,000

2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาโดยถาวรสิ้นเชิง หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ (รับเพิ่มจากข้อ 1.)

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1,000,000

100,000

3. ผลประโยชน์การชดเชยยอดหนี้ค้างชำระกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (กรณีไม่มีหนี้จะจ่ายผลประโยชน์ให้กับทายาท หรือผู้รับประโยชน์)

     -  อุบัติเหตุทั่วไป

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

500,000

-

     -  ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

500,000

-

     -  การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

100,000

-

     -  การก่อการร้าย

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

500,000

-

4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ขยายความคุ้มครอง การขับขี่หรือโดยสารถจักรยานยนต์)ต่ออุบัติเหตุ

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

25,000

30,000

40,000

5,000

5. การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,500

2,000

500

     5.1 การขยายผลประโยชน์เงินชดเชยพิเศษกรณีเข้าพักรักษาตัวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน ต่ออุบัติเหตุ

-

-

2,000

3,000

4,000

5,000

7,000

10,000

1,000

     5.2 การขยายผลประโยชน์การชดเชยรายได้สำหรับการทำกายภาพบำบัดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นการรักษาต่อเนื่องจากการเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน มากกว่า 5 วัน

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

500

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลินิก เนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง (1 ครั้ง/วัน)

300

300

300

300

300

300

300

300

200

สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี รวมจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,000

7. ความเสียหายของเงินที่เกิดจากการชิงทรัพย์/ปล้นทรัพย์ อันเกิดระหว่างหรือหลังจากการใช้บัตรที่มีมูลค่าทางการเงินถอนจากเครื่องกดเงิน (ภายใน 30 นาทีนับจากการถอนเงิน)

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

-

สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

เบี้ยประกันภัยรวม ต่อราย (บาท)

รายเดือน

210

280

330

370

400

470

520

595

130

ผลิตภัณฑ์นี้ขายผ่านช่องทางโทรศัพท์เท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. แผนผู้ใหญ่ รับประกันภัยอายุระหว่าง 18-65 ปี ต่ออายุถึง 75 ปี และ แผนเด็ก รับประกันภัยอายุระหว่าง 6 เดือน-21 ปี
  2. เป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ โรคกระดูกพรุน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคลมชัก เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ Guarantee Acceptance ไม่มีคำถามสุขภาพ โดยจะพิจารณาเรื่องโรคร้ายแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยหากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากสภาพ หรือโรคที่ผู้เอาประกันเป็นอยู่บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการเรียกร้องสินไหม
  4. ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย โดยที่ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย หลังจากได้รับบัตรผู้เอาประกันภัย และตัดชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
  5. เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง กรณีพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริตในการเรียกร้องสินไหม

ข้อควรทราบ

  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันภัยโดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย 
  • บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์