ประกันอุบัติเหตุ - PA Super Protection Plus

PA Super Protection Plus

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Super Protection Plus คุ้มครองสูงสุด
20 ล้านบาท ชดเชยรายได้ถึง 365 วัน เลือกปรับแผนประกันได้ตามใจ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ทุนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Super Protection Plus คุ้มครองสูงถึง 20 ล้านบาท
checkimg
ชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล สุงสุด 365 วัน
checkimg
รับเงินทดแทนให้ครอบครัว กรณีเกิดอุบัติเหตุสูงถึง 1.25 ล้านบาท

ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Super Protection Plus

แผนประกันและความคุ้มครอง

รายละเอียดแผนประกันภัย และข้อตกลงความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Super Protection Plus ธนาคารกรุงไทย

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 
5 ลบ.
แผน 
10 ลบ.
แผน 
15 ลบ.
แผน 
20 ลบ.
1.  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป
5 ลบ. 10 ลบ. 15 ลบ. 20 ลบ.
1.2 กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
1.5 ลบ. 3 ลบ. 4.5 ลบ. 6 ลบ.
1.3 กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
1.5 ลบ. 3 ลบ. 4.5 ลบ. 6 ลบ.
ในกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากข้อ 1 ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายตามยอดค้างชำระทั้งหมดของสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่ผู้เอาประกันภัยมีอยู่จริง ณ วันจ่ายค่าทดแทน ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในกรณีมีค่าทดแทนส่วนที่เหลือจะจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยในลำดับต่อไป
2.  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย  และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่อวัน สูงสุด 365 วัน (รวม ข้อ 2.1 และ 2.2) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
2.1  กรณี ห้องผู้ป่วยปกติ
2,000
ต่อวัน
3,000
ต่อวัน
4,000
ต่อวัน
5,000
ต่อวัน
2.2  กรณี ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
4,000
ต่อวัน
6,000
ต่อวัน
8,000
ต่อวัน
10,000
ต่อวัน
3.  เงินทดแทนรายเดือนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ ต่อเดือน สูงสุด 5 เดือน
100,000
ต่อเดือน
สูงสุด 
500,000
150,000
ต่อเดือน
สูงสุด 
750,000
200,000
ต่อเดือน
สูงสุด 
1 ลบ.
250,000
ต่อเดือน
สูงสุด 
1.25 ลบ.
4. ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ระยะไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย 180 วัน)
 50,000 50,000 50,000 50,000
5. ผลประโยชน์เพิ่มเติมเงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 50,000 50,000 50,000 50,000
6. ค่ารักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย(ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 30,000 30,000 30,000 30,000

 เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุผู้เอาประกันภัย และแผนความคุ้มครองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  2. อายุรับประกันภัย ตั้งแต่ 20 – 70 ปีบริบูรณ์ (รวมระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อไม่เกิน 70 ปี และกรณีต่ออายุ)
  3. รับประกันเฉพาะผู้มีสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย ที่มีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย เท่านั้น
  4. ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ และไม่เป็นโรค ดังต่อไปนี้ โรคลมชัก / โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ที่เคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ / โรคเบาหวาน ที่ต้องใช้อินซูลิน หรือเคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ โรคกระดูก/กล้ามเนื้อ / โรคมะเร็ง / โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV / โรคภาวะหายใจอุดกั้น / โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก / ตีบ) โรคพิษสุราเรื้อรัง / โรค SLE / DLE / มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ (มีบัตรประจำตัวคนพิการ) หรือมีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกาย หรือจิตใจ
  5. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อทุนประกันภัย สูงสุดได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท

ข้อควรรู้

  • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์