ประกันอุบัติเหตุ - สินเชื่อหายห่วง

สินเชื่อหายห่วง

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สินเชื่อหายห่วง คุ้มครองสูงสุด
10 ล้านบาท ชดเชยรายได้ถึง 365 วัน เลือกปรับแผนประกันได้ตามใจ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ทุนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สินเชื่อหายห่วง คุ้มครองสูงถึง 10 ล้านบา
checkimg
ชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล สุงสุด 365 วัน
checkimg
รับเงินทดแทนให้ครอบครัว กรณีเกิดอุบัติเหตุสูงถึง 1.25 ล้านบาท

ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สินเชื่อหายห่วง

แผนประกันและความคุ้มครอง

รายละเอียดแผนประกันภัย และข้อตกลงความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สินเชื่อหายห่วง ธนาคารกรุงไทย

 กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลในตาราง

ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
   1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป 300,000 – 10,000,000 บาท
   1.2 กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 50% ของทุนข้อ 1.1
   1.3 กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 30% ของทุนข้อ 1.1
2. ผลประโยชน์เงินชดเชยยอดเงินค้างชำระสินเชื่อธนาคาร กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ 30,000 – 1,000,000 บาท

3. ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอันเนื่องมากจากอุบัติเหตุ แบบต่อเนื่องติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป

2,500 – 10,000 บาท

4. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่อวัน สูงสุด 365 วัน (รวม ข้อ 4.1 และ 4.2) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

4.1 กรณี ห้องผู้ป่วยปกติ 500 – 2,000 บาท
4.2 กรณี ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) 1,000 – 4,000 บาท

แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท
ระยะเวลาคุ้มครอง
เบี้ยประกันภัย (บาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี 7,483
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี 21,187
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี 34,109
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี 46,280
ระยะเวลาเอาประกันภัย 9 ปี 57,699
ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี 63,184

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุผู้เอาประกันภัย และแผนความคุ้มครอง
  2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 20 – 70 ปีบริบูรณ์ (อายุผู้เอาประกันภัย รวมระยะเวลาเอาประกันภัยต้องไม่เกิน 71 ปี)
  3. ต้องมีสัญชาติไทย เท่านั้น
  4. ไม่รับประกันภัยผู้ที่กำลังป่วยเป็น หรือเคยเป็น หรือมีอาการรับรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเคยได้รับการตรวจรักษา หรือบอกกล่าว หรือคำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับโรคลมชัก โรคหัวใจ โรคภาวะหายใจอุดกั้น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทุกชนิด โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคเอดส์หรือมีเชื้อไวรัส HIV โรค SLE/DLE หรือมีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกาย หรือจิตใจ

ข้อควรรู้

  • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์