PA เปย์สบาย

PA เปย์สบาย

คุ้มครองอุบัติเหตุรวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ด้วยเบี้ยประกัน
30 บาท/เดือน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
รวมการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
checkimg
ค่าชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 300 บาท/วัน
checkimg
คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 150,000 บาท
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้

PA เปย์สบาย
แผนประกันและความคุ้มครอง
รายละเอียดและความคุ้มครอง
อายุรับประกันภัย
15 – 60 ปี
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
กรณีอุบัติเหตุทั่วไป
150,000 บาท
กรณีการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย
75,000 บาท
กรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 บาท
2.ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
3,000 บาท
3.การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
300 บาท/วัน
(สูงสุด 2 วัน)
อัตราเบี้ยประกันภัยรวม ต่อราย
30 บาท/เดือน

เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือวิกลจริต และไม่มีโรคประจำตัว ณ วันขอเอาประกันภัย โดยต้องกรอกใบคำขอเอกาประกันภัย และผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด   
  2. รับประกันทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยชาวต่างชาติ จะต้องใช้หนังสือเดินทาง และเอกสารใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย (Work Permit หรือวีซ่าที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการ)
  3. ข้อกำหนด เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อควรรู้

  • รับประกันภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย 
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์