ประกันอุบัติเหตุ ประกันวันละบาท PA365

ประกันวันละบาท (PA365)

เติมเต็มความคุ้มครอง ด้วยประกันอุบัติเหตุ เบี้ยประกันเพียงวันละ
1 บาท
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
สูงถึง 500,000 บาท
checkimg
เบี้ยประกันภัยถูก
เพียงวันละ 1 บาท
checkimg
สมัครง่าย
เพียงเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร สมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ประกันวันละบาท (PA365)
ข้อตกลงความคุ้มครอง
สรุปความคุ้มครอง และจำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
ขั้นอาชีพ 1
ลักษณะงานที่
ทำงานในสำนักงาน
ขั้นอาชีพ 2
ลักษณะงานที่
อยู่นอกสำนักงาน
ขั้นอาชีพ 3
ลักษณะงานที่ทำมีการใช้เครื่องจักรกลหนัก
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ
500,000 337,960 250,000
สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
สูญเสียมือทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือ เท้าทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือ สายตาทั้ง 2 ข้าง หรือ อวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้างขึ้นไป
500,000 337,960 250,000
สูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตา 1 ข้าง
300,000 202,776 150,000
สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อ)
5,000 – 125,000
รวมผลประโยชน์สูงสุด 500,000 บาท
3,380 – 84,490
รวมผลประโยชน์สูงสุด 337,960 บาท
2,500 – 62,500
รวมผลประโยชน์สูงสุด 250,000 บาท
หูหนวก 2 ข้าง หรือเป็นใบ้
250,000 168,980 125,000
หูหนวก 1 ข้าง
75,000 50,694 37,500
(ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย)
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ ต่อปี
365 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกัน
รายเดือน และรายปี
สิทธิผู้ขอเอาประกัน
สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์

รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้

 1. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
 2. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 3. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
 4. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
 5. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
 6. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
 7. 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
 8. 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
 9. 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งข้าง
 10. 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกสองข้าง หรือเป็นใบ้
 11. 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
 12. 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)
 13. 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)
 14. 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)
 15. 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ)
 16. 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)
 17. 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้
 18. 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วหัวแม่เท้า
 19. 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วเท้าอื่นๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่
 1. กรณีที่มีการสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าโดยถาวรสิ้นเชิงตามรายการที่ 1.12 ถึง 1.19 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1.1 ถึง 1.9 ได้ และ/หรือ
 2. กรณีหูหนวก หรือเป็นใบ้ตามรายการที่ 1.10 ถึง 1.11 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 1. ความสูญเสีย  หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก  หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  3. การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่เชื้อโรคมีหนอง หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
  4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  5. การแท้งลูก
  6. การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  7. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  8. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
  9. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง
  10. การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
 2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
  1. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์  ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
  2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่  หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  3. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
  4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ
  5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกัน
15 – 60 ปี
ขั้นอาชีพที่รับประกัน
ขั้นอาชีพ 1 : ที่บริษัทกำหนด (ลักษณะงานส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และทำงานที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร เช่น ผู้บริหาร พนักงานบริษัท แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ข้าราชการ)

ขั้นอาชีพ 2 : ที่บริษัทกำหนด ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่อยู่นอกสำนักงาน เป็นกลุ่มช่างฝีมือที่มีความชำนาญและทักษะ เช่น รับจ้างทั่วไป นักกีฬา นักแสดงสาธารณะ เกษตรกร(ยกเว้นประมงที่มีการจับปลา,ทําป่าไม้,เผาถ่าน)

ขั้นอาชีพ 3 : ที่บริษัทกำหนด ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนักหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน เช่น เหมืองแร่ประมงที่มีการจับปลานํ้าจืด อุตสาหกรรม(บางประเภท)
อื่น ๆ
 1. จำกัดการซื้อ 1 แผนความคุ้มครองต่อปี
 2. ผู้ขอเอาประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัว และผ่านการพิจารณาของบริษัท
 3. ผู้ขอเอาประกันต้องมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เท่านั้น
 4. ผู้ขอเอาประกันต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
 5. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ข้อควรรู้
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช0023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์