ประกัน PA สุขใจชิลล์

ประกัน PA สุขใจชิลล์

สุขใจครบ เลือกได้ทั้งเงินชดเชยรายได้หรือค่ารักษาพยาบาล
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
หายห่วงกับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
checkimg
คุ้มค่า เบี้ยประกันเริ่มต้นเฉลี่ยวันละไม่ถึง 5 บาท
checkimg
มีเงินชดเชยรายได้รายวัน
checkimg
คุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ 2 เท่า ของทุนประกันภัย
checkimg
ค่าใช้จ่ายทันตกรรม (จากอุบัติเหตุ)
checkimg
ค่าใช้จ่ายรถเข็นผู้ป่วย
checkimg
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลืองานศพ

ประกัน PA สุขใจชิลล์
ข้อตกลงความคุ้มครอง
แผนความคุ้มครอง (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาโดยถาวรสิ้นเชิง หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จาก
  -  กรณีอุบัติเหตุทั่วไป
3 แสน 5 แสน 1 ล้าน
  -  กรณีการถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้ายร่างกาย
3 แสน 5 แสน 1 ล้าน
  - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
1.5 แสน 2.5 แสน 5 แสน
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาโดยถาวรสิ้นเชิง หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะหรือขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ(ไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
จ่ายผลประโยชน์เป็น  2 เท่า  ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1.
3. การชดเชยรายได้รายวันระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ   ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์      
500/วัน
(สูงสุด 365 วัน)
1,000/วัน
(สูงสุด 365 วัน)
2,000/วัน
(สูงสุด 365 วัน)
4. ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)  ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
30,000 50,000 100,000
5. ค่าใช้จ่ายทันตกรรม อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  (1 ครั้ง / วัน สูงสุด 30 ครั้ง/ ปี)
10,000 10,000 10,000
6. ค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีรถเข็นผู้ป่วย
2,500 2,500 2,500
7. ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
5,000 10,000 20,000

เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์
แผน 1 (บาท) แผน 2 (บาท) แผน 3 (บาท)
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
1,550 2,550 4,600
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
4,500 7,050 13,000
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
7,150 11,350 20,800
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี
9,550 15,500 28,600
ระยะเวลาเอาประกันภัย 9 ปี
12,000 19,600 35,900

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน
  1. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยอายุ 15 - 70 (รวมระยะวเลาเอาประกันแล้ว)
  2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่วิกลจริต และไม่มีโรคประจำตัว ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน และผ่านการพิจารณาจากบริษัทเท่านั้น
  3. กรณีชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทาง และเอกสารใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย (Work Permit หรือ วีซ่าที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการ)
  4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามรายละเอียดกรมธรรม์ที่บริษัทกำหนด
ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548