สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน เอาบ้าน เข้าธนาคาร จำนองบ้าน - mobile

สินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงิน

แค่มีบ้านหรือที่ดิน สามารถเอาบ้านเข้าธนาคาร ให้คุณนำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการ
ให้วงเงินสูงสุด ถึง 20 ล้าน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
นำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการ
- เพื่ออุปโภค บริโภค
- เพื่อสนับสนุนด้าน ESG (ด้านการลดมลภาวะ หรือประหยัดพลังงาน)
   เช่น สำหรับติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับติดตั้ง EV Charger
   สำหรับรถไฟฟ้า สำหรับซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5
   ที่ช่วยประหยัดพลังงาน
checkimg
วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
checkimg
ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
checkimg
เพียงจำนองหลักประกันที่ปลอดภาระกับธนาคาร
ได้ทั้ง บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านแลกเงิน จำนองบ้าน ธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงิน

วัตถุประสงค์การกู้ : สำหรับเพื่อการอุปโภค บริโภค  และ รีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น

หลักประกัน

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

สำหรับผู้มีรายได้จากธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย (%)

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี (%)

EIR*% อัตราดอกเบี้ย (%) อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี (%)
EIR*
(%)
ปีที่ 1 -2 หลังจากนั้น

ที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง

MLR -1.00

MLR

6.38

6.80

MLR +1.50

8.55

8.55

อาคารชุด
อาคารพาณิชย์

MLR -0.50

MLR +0.50

6.88

7.29

ที่ดินเปล่า MLR MLR +1.50 7.55 8.14 -

ทั้งนี้ หลักประกันต้องปลอดภาระการจำนอง ยกเว้น กรณี Refinance จากสถาบันการเงินอื่น


เพื่อสนับสนุนด้าน ESG :

วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อติดตั้ง หรือซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยลดมลภาวะ หรือประหยัดพลังงานฯ

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน
 • ธนาคารออกค่าธรรมเนียมจดจำนองให้

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%)

EIR*%

ปีที่ 1

ปีที่ 2-3

หลังจากนั้น

4.90% MLR -0.65 MLR -0.25 5.90 6.45

ทั้งนี้ หลักประกันต้องปลอดภาระการจำนอง ยกเว้น กรณี Refinance จากสถาบันการเงินอื่น

หมายเหตุ

 1. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบ้านแลกเงินสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 2. *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี การผ่อนชำระ ดังนี้
  - ผู้มีรายได้ประจำ หลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผ่อนชำระ 8,100 บาท/เดือน
  - ผู้มีรายได้ประจำ หลักประกันเป็นอาคารชุด / อาคารพาณิชย์ ผ่อนชำระ 8,400 บาท/เดือน
  - ผู้มีรายได้ประจำ หลักประกันเป็นที่ดิน ผ่อนชำระ 9,100 บาท/เดือน
  - ผู้ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัว ผ่อนชำระ 9,100 บาท/เดือน
  - สำหรับเพื่อสนับสนุนด้าน ESG ผ่อนชำระ 8,000 บาท/เดือน

  MLR = 7.05% ต่อปี (ณ วันที่ 20 พ.ย. 66)

  ระยะเวลาส่งเสริมการขายสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน  ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

คุณสมบัติผู้กู้
 1. มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้
 2. หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา
 3. ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ
 4. ผู้ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถแสดงที่มาของรายได้มาประกอบการพิจารณา
 5. สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 6. มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้
 7. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
 3. หนังสือรับรองรายได้จากต้นสังกัด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 4. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement )ที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 3 เดือน

สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน วงเงินสูง ใช้จ่ายได้ตามต้องการ | ธนาคารกรุงไทย เพิ่มสภาพคล่องด้านการเงิน ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน (Home Easy Cash) กู้ง่าย ผ่อนนาน ได้วงเงินสูง เพียงเปลี่ยนบ้านหรือที่ดินเป็นเงิน สินเชื่อบ้าน, อยากมีบ้าน, ดอกเบี้ยบ้าน, กู้ซื้อบ้าน, กู้เงินสร้างบ้าน, กู้เงินต่อเติมบ้าน, ซื้อบ้าน, ซื้อคอนโด, ซื้อทาวเฮาส์, คำนวณผ่อนบ้าน, กู้เงินซื้อบ้าน, คำนวณดอกเบี้ยบ้าน, ผ่อนบ้าน, สินเชื่อบ้านแลกเงิน, กู้ซื้อที่ดิน

คำถามที่พบบ่อย

สามารถสมัครได้

สามารถกู้ได้ เเต่วัตถุประสงค์ในการกู้ของสถาบันการเงินเดิมเดิมต้องเป็นวัตถุประสงค์เดียวกับสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงิน คือ เพื่ออุปโภคบริโภค

กรณีนำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน ลูกค้าจําเป็นต้องทําประกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันอัคคีภัย กับ ทาง บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ.กรุงไทยพานิช ประกันภัย หรือลูกค้ามีสิทธิ์เลือกที่จะทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดใน กรมธรรม์ให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ และต้องนําส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับ เงินกู้และส่งกรมธรรมปีต่ออายุให้กับธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลักประกัน

ผู้กู้ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย สามารถสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินได้หรือไม่

สามารถสมัครได้

หลักทรัพย์ที่จะนำมาค้ำประกัน การจำนองบ้าน และสินเชื่อบ้านแลกเงิน ติดอยู่กับธนาคารอื่น สามารถนำมากู้ได้หรือไม่

สามารถกู้ได้ เเต่วัตถุประสงค์ในการกู้ของสถาบันการเงินเดิมเดิมต้องเป็นวัตถุประสงค์เดียวกับสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงิน คือ เพื่ออุปโภคบริโภค

ลูกค้าจำเป็นต้องทำประกันอัคคีภัยหรือไม่

กรณีนำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน ลูกค้าจําเป็นต้องทําประกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันอัคคีภัย กับ ทาง บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ.กรุงไทยพานิช ประกันภัย หรือลูกค้ามีสิทธิ์เลือกที่จะทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดใน กรมธรรม์ให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ และต้องนําส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับ เงินกู้และส่งกรมธรรมปีต่ออายุให้กับธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลักประกัน