อัตราดอกเบี้ยบ้าน - สินเชื่อ Home for Cash

สินเชื่อ Home for Cash (Top Up)

สำหรับลูกค้ารายเดิมที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
สินเชื่อ Home for Cash

สินเชื่อ Home for Cash (Top Up)

สำหรับลูกค้ารายเดิมที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
นำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
checkimg
สำหรับลูกค้ารายเดิมที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
- ยกเว้น ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%
- ยกเว้น ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน

สินเชื่อ Home for Cash
อัตราดอกเบี้ย
และระยะเวลาผ่อน


อัตราดอกเบี้ย

แบบ อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%)

EIR*

(%)

ปีที่ 1 -3 หลังจากนั้น 3 ปี 10 ปี 20 ปี

คงที่ 3 ปี

5.75

MLR +0.50

5.75

7.01

7.28

6.86

หมายเหตุ : 
 1. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)* คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 8,400 บาท/เดือน MLR = 7.05% ต่อปี (ณ วันที่ 20 พ.ย. 66)
 3. ธนาคารออกค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% ตามจำนวนเงินค่าจำนองในใบเสร็จของกรมที่ดินเท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ )
 4. ประเภทสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) โดยวงเงินกู้รวมสูงสุดต่อรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขายสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวสินเชื่อ Home for Cash
รักษ์โลก

อ่านรายละเอียด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 นำไปใช้จ่ายเพื่อติดตั้งหรือซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยลดมลภาวะ หรือประหยัดพลังงานฯ ในที่อยู่อาศัย
 ดอกเบี้ยต่ำ คงที่ปีแรก 1.99% ต่อปี*
  ยกเว้น ค่าธรรมเนียมประเมินราคา
  ยกเว้น ค่าธรรมเนียมจดจำนอง

การให้วงเงิน
 1. ให้วงเงินตามความจำเป็นและความสามารถในการจ่ายหนี้เงินกู้
 2. สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) ที่ธนาคารกำหนด
 3. วงเงินกู้ : เมื่อรวมวงเงินกู้สินเชื่อ Home for Cash ทั้งหมดแล้ว กู้ได้สูงสุดรายละ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ สัดส่วนวงเงินกู้ ต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลากู้
ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี และอายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้จะต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดไว้เฉพาะบางหน่วยงาน กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดต่ำกว่าเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ให้ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย

หลักประกันที่ใช้
ใช้หลักประกันเดียวกับสินเชื่อบ้าน

การจ่ายเงินกู้
เงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนจำนวนเท่ากัน

เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (หลักประกันสินเชื่อบ้านที่ผ่อนอยู่กับธนาคาร)
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) กรณีขอกู้เพื่อ ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
 • เอกสารอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อ Home for Cash ธนาคารกรุงไทย กู้เงินได้สบายๆ ใช้จ่ายตามใจคุณ สินเชื่อ Home for Cash เติมเต็มชีวิตและทรัพย์สิน. ใช้จ่ายได้ตามความต้องการ. นำไปชำระเบี้ยประกันชีวิตได้. เลือกกู้ได้ตามใจ. ได้ทั้งลูกค้าสินเชื่อบ้านใหม่และเก่า. เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

คำถามที่พบบ่อย

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

ครั้งนี้ของลูกค้าถือเป็นสัญญาที่ 2 พิจารณาจากการกู้สัญญาที่ 1 ดังนี้

มูลค่าหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท

 • กรณีสัญญาที่ 1 ผ่อนมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90%
 • กรณีสัญญาที่ 1 ผ่อนมาแล้วน้อยกว่า 2 ปี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80%

มูลค่าหลักประกันเกิน 10 ล้านบาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80%

ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้สูงกว่าจำนวนเงินในสัญญา โดยไม่มีค่าปรับและค่าธรรมเนียม

ธนาคารไม่ได้กำหนดรายได้ขั้นต่ำ สามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้ โดยจะพิจารณาสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้

คำนวณจากผู้กู้ที่อายุน้อยกว่า ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี (กรณีลูกเป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญ หรือประกอบธุรกิจที่มีรายได้สุทธิมากกว่า 50,000 บาท หรือตามที่ธนาคารกำหนด)

กรณีมีที่ดินอยู่แล้ว (ปลอดภาระ) จะขอกู้เงินสร้างบ้านบนที่ดิน จะกู้ได้วงเงินเท่าไร

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

ปัจจุบันมีผ่อนบ้านอยู่ 1 หลัง ครั้งนี้จะขอกู้ซื้อบ้านอีก 1 หลัง จะได้วงเงินกี่เปอร์เซ็นต์

ครั้งนี้ของลูกค้าถือเป็นสัญญาที่ 2 พิจารณาจากการกู้สัญญาที่ 1 ดังนี้

มูลค่าหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท

 • กรณีสัญญาที่ 1 ผ่อนมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90%
 • กรณีสัญญาที่ 1 ผ่อนมาแล้วน้อยกว่า 2 ปี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80%

มูลค่าหลักประกันเกิน 10 ล้านบาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80%

ตามสัญญากู้ให้ผ่อนเดือนละ 15,000 บาท สามารถผ่อนสูงกว่าที่ทำสัญญาได้หรือไม่ มีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมเท่าไร

ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้สูงกว่าจำนวนเงินในสัญญา โดยไม่มีค่าปรับและค่าธรรมเนียม

เงินเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท สามารถกู้บ้านได้หรือไม่

ธนาคารไม่ได้กำหนดรายได้ขั้นต่ำ สามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้ โดยจะพิจารณาสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้

พ่ออายุ 58 ปี ประสงค์กู้ร่วมกับลูกอายุ 30 ปี จะสามารถกู้ได้สูงสุดกี่ปี

คำนวณจากผู้กู้ที่อายุน้อยกว่า ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี (กรณีลูกเป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญ หรือประกอบธุรกิจที่มีรายได้สุทธิมากกว่า 50,000 บาท หรือตามที่ธนาคารกำหนด)