สินเชื่อบ้านกรุงไทย กู้ซื้อบ้าน กู้เงินสร้างบ้าน ผ่อนบ้านกับธนาคาร

สินเชื่อบ้านกรุงไทย

กู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง และกู้เงินปลูกสร้างบ้าน บ้านแบบไหนกรุงไทยก็ช่วยให้คุณยิ้มได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

ดอกเบี้ยกู้บ้านต่ำ

checkimg
เลือกผ่อนต่ำ ล้านละ 3,000 บาท/เดือน ได้
checkimg
วงเงินกู้ซื้อบ้านสูงสุด 100%
checkimg
ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี
checkimg
มีทางเลือกธนาคารออกค่าธรรมเนียมการจดจำนองให้
checkimg
สำหรับกู้เงินซื้อบ้านมือหนึ่ง บ้านมือสอง ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้าน ผ่อนบ้าน กู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อคอนโด กู้เงินสร้างบ้าน กรุงไทย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านกรุงไทยอารมณ์ดี
ดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 5 ปี เริ่มต้นปีแรก 2% ต่อปี

ราคาซื้อขาย และวงเงินกู้ มากกว่า 3 ล้านบาท

ทางเลือก

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย

EIR**
(%)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3-5 หลังจากนั้น 3 ปี 5 ปี 

1. ทำประกัน*

2.00

3.00

5.00

MLR –1.00

3.33

4.00

4.78

2. ไม่ทำประกัน

2.30

3.00

5.00

MLR –1.00

3.43

4.06

4.82


ราคาซื้อขาย และวงเงินกู้มากกว่า 7 ล้านบาท : ธนาคารออกค่าธรรมเนียมการจดจำนองให้

ทางเลือก

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย

EIR**
(%)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3-5 หลังจากนั้น 3 ปี 5 ปี 

3. ทำประกัน*

 2.50

3.50

5.00

MLR –1.00

3.67

4.20

4.92

4. ไม่ทำประกัน

 2.80

3.50

5.00

MLR –1.00

3.77

4.26

4.96

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)* คำนวณจากวงเงินกู้ ดังนี้ วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ผ่อนชำระ 22,500 บาท/เดือน,วงเงินกู้ 7 ล้านบาท ผ่อนชำระ 52,400 บาท/เดือน อายุสัญญา 20 ปี | MLR = 7.05% ต่อปี (ณ วันที่ 20 พ.ย. 66)

 • ทางเลือกแบบที่ 1-4 สามารถเลือกผ่อนต่ำ ล้านละ 3,500 บาท/เดือน ในปีที่ 1 ได้

สินเชื่อบ้านกรุงไทยอารมณ์ดี
ดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 3 ปี เริ่มต้นปีแรก 1.99% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ทางเลือก

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย

EIR**
(%)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3-5 หลังจากนั้น 3 ปี 5 ปี 

1. ทำประกัน*

1.99

4.40

MLR –0.75

3.60

4.68

5.24

2. ไม่ทำประกัน

2.29

4.40

MLR –0.75

3.70

4.74

5.28


 ธนาคารออกค่าธรรมเนียมการจดจำนองให้

ทางเลือก

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย

EIR**
(%)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3-5 หลังจากนั้น 3 ปี 5 ปี 

3. ทำประกัน*

2.34

4.75

MLR –0.75

3.95

4.89

5.38

4. ไม่ทำประกัน

2.64

4.75

MLR –0.75

4.05

4.95

5.43

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)*คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 7,700 บาท/เดือน | MLR = 7.05% ต่อปี (ณ 20 พ.ย. 66)
 • ทางเลือกแบบที่ 1-4 สามารถเลือกผ่อนต่ำ ล้านละ 3,000 บาท/เดือน ในปีที่ 1 ได้


หมายเหตุ :

1. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบ้านต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 
2. การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ทำประกันทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้
   - ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาขั้นต่ำ 10 ปี
   - ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้     
   - ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี
      ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ
3. อัตราดอกเบี้ยบ้านแบบธนาคารออกค่าธรรมเนียมจดจำนองให้ : ระยะเวลากู้ต้องมากกว่า 5 ปี โดยธนาคารออกค่าธรรมเนียมจดจำนองให้สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อที่อยู่อาศัยภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้ทุกกรณี รวมทั้ง กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการเบิกใช้เงินกู้ซื้อบ้าน หรือกรณีที่ลูกค้าประสงค์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในสัญญากู้ภายในระยะเวลา 5 ปี เช่น เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรณีไปใช้สิทธิสวัสดิการของหน่วยงาน เป็นต้น ลูกค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจดจำนองที่ธนาคารจ่ายให้คืนแก่ธนาคารทั้งจำนวน  
4. สามารถขอสินเชื่อ Home for Cash  เพิ่มเติม สำหรับวัตถุประสงค์ : เพื่ออุปโภคบริโภค/ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : อัตราดอกเบี้ย MLR +0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 
ระยะเวลาส่งเสริมการขายสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ
 • MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ขั้นต่ำ 3,500 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 1,200 บาท
 • ไถ่ถอนเพื่อรีไฟแนนซ์ก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 • อัตราดอกเบี้ยกู้บ้านสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้
  - ไม่เกิน 50 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมีหนี้ค้างชำระ 1 งวด)
  - ไม่เกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด)
  (กรณีมีหนี้ค้างชำระ หรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมไม่เกิน 1,000.-บาท จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้)
คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้าน
 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้เงินซื้อบ้านร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ผู้กู้สินเชื่อบ้านต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 • สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน (กรณีปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)

คำถามที่พบบ่อย

คำนวณจากผู้กู้ที่อายุน้อยกว่า ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี (กรณีลูกเป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญ หรือประกอบธุรกิจที่มีรายได้สุทธิมากกว่า 50,000 บาท หรือตามที่ธนาคารกำหนด)

ธนาคารไม่ได้กำหนดรายได้ขั้นต่ำ สามารถยื่นคำขอสินเชื่อกู้บ้านได้ โดยจะพิจารณาสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้

ลูกค้าสามารถผ่อนบ้านกับธนาคารและชำระได้สูงกว่าจำนวนเงินในสัญญา โดยไม่มีค่าปรับและค่าธรรมเนียม

วงเงินกู้บ้านสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

ครั้งนี้ของลูกค้าถือเป็นสัญญาที่ 2 พิจารณาจากการกู้สัญญาที่ 1 ดังนี้

มูลค่าหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท

 • กรณีสัญญาที่ 1 ผ่อนมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90%
 • กรณีสัญญาที่ 1 ผ่อนมาแล้วน้อยกว่า 2 ปี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80%

มูลค่าหลักประกันเกิน 10 ล้านบาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80%

พ่ออายุ 58 ปี ประสงค์กู้เงินปลูกบ้านร่วมกับลูกอายุ 30 ปี จะสามารถกู้ได้สูงสุดกี่ปี

คำนวณจากผู้กู้ที่อายุน้อยกว่า ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี (กรณีลูกเป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญ หรือประกอบธุรกิจที่มีรายได้สุทธิมากกว่า 50,000 บาท หรือตามที่ธนาคารกำหนด)

เงินเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท สามารถกู้บ้านได้หรือไม่

ธนาคารไม่ได้กำหนดรายได้ขั้นต่ำ สามารถยื่นคำขอสินเชื่อกู้บ้านได้ โดยจะพิจารณาสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้

ตามสัญญากู้ซื้อบ้านให้ผ่อนเดือนละ 15,000 บาท สามารถผ่อนสูงกว่าที่ทำสัญญาได้หรือไม่ มีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมเท่าไร

ลูกค้าสามารถผ่อนบ้านกับธนาคารและชำระได้สูงกว่าจำนวนเงินในสัญญา โดยไม่มีค่าปรับและค่าธรรมเนียม

กรณีมีที่ดินอยู่แล้ว (ปลอดภาระ) จะขอกู้เงินสร้างบ้านบนที่ดิน จะกู้ได้วงเงินเท่าไร

วงเงินกู้บ้านสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

ปัจจุบันมีผ่อนบ้านอยู่ 1 หลัง ครั้งนี้จะขอกู้ซื้อบ้านอีก 1 หลัง จะได้วงเงินกี่เปอร์เซ็นต์

ครั้งนี้ของลูกค้าถือเป็นสัญญาที่ 2 พิจารณาจากการกู้สัญญาที่ 1 ดังนี้

มูลค่าหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท

 • กรณีสัญญาที่ 1 ผ่อนมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90%
 • กรณีสัญญาที่ 1 ผ่อนมาแล้วน้อยกว่า 2 ปี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80%

มูลค่าหลักประกันเกิน 10 ล้านบาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80%