เปิดบัญชีให้ลูก ปลูกฝังรักการออม

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings)

เปิดบัญชีให้ลูกเพื่อปลูกฝังนิสัยการออมให้ลูกง่าย ๆ ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ทำธุรกรรมง่าย ไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษหากฝากมากกว่าถอน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ง่าย
ทำธุรกรรมทางการเงินได้เช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์
checkimg
สะดวก
ไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน
checkimg
พิเศษ!!
ได้ดอกเบี้ยพิเศษหากฝากมากกว่าถอน
เปิดบัญชีให้ลูกด้วยบัญชีเงินฝากพิเศษสำหรับผู้เยาว์ จากกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย


รายละเอียด การจ่ายดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย เท่ากับบัญชีออมทรัพย์ปกติ
การจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน
โบนัสพิเศษ หากฝากมากกว่าถอนจะได้โบนัสเพิ่ม 100% จากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ทุกต้นเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายดอกเบี้ย

รายละเอียดการให้บริการ
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับผู้เยาว์ สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 2,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • สามารถฝาก-ถอน-โอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน
 • หลังจากอายุ 15 ปี บัญชีออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์จะเปลี่ยนเป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติ
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 • กรณีผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 7 ปี
 • (1) บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง
 • (2) สูติบัตรของผู้เยาว์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน
   (3) เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้เยาว์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 • กรณีผู้เยาว์ที่อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 15 ปี
 • (1) บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์
 • (2) บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ปกครอง
   (3) เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้เยาว์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น

หมายเหตุ :

 • กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้ ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ทะเบียนบ้าน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา/มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่ผู้เยาว์ไม่มีทั้งบิดา/มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้หมายถึง ผู้ปกครองของผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่มีชื่อร่วมอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับผู้เยาว์