เงินฝากประจำปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX - 1

เงินฝากประจำ
KRUNGTHAI ZERO TAX MAX

สะสมเงินก้อนโตแบบปลอดภาษี
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับดอกเบี้ยเต็มๆ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
checkimg
สามารถฝากโดยการตัดบัญชีอัตโนมัติ
checkimg
เลือกฝากได้ตามใจ
แบบ 24 เดือน 36 เดือน หรือ 48 เดือน

เงินฝาก Krungthai ZERO TAX MAX
อัตราดอกเบี้ย

จำนวนเงินเปิดบัญชี อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
แผนออม 24 เดือน
1,000 – 25,000 บาท เงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด +0.75% ต่อปี
แผนออม 36 เดือน
1,000 – 16,500 บาท เงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด +1.00% ต่อปี
แผนออม 48 เดือน
1,000 – 12,500 บาท เงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด +1.00% ต่อปี

ข้อควรรู้
  • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท และฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
  • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  • ถอนก่อน 3 เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อนครบกำหนด หรือทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

เอกสารการเปิดบัญชี
บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ
เพิ่มความสะดวกด้วยเอกสารอื่น
กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ สามารถใช้เอกสารอื่นได้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนุญาตขับรถ

เงินฝากประจำปลอดภาษี สมัครง่าย อัตราดอกเบี้ยสูง | ธนาคารกรุงไทย ฝากประจำ ปลอดภาษี กับ Krungthai ZERO TAX MAX รับอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามใจ สูงสุด 48 เดือน สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ออมเงิน, ฝากเงิน, ออมทรัพย์, ดอกเบี้ย, เก็บเงิน, เงินฝากปลอดภาษี