เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

ออมประจำถูกใจ มั่นคงตามแผน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอน
เหมาะออมเพื่ออนาคต
checkimg
เหมาะกับทุกคน
ทั้งเจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ และพนักงานที่มีรายได้ประจำ
checkimg
เลือกออมได้หลายระยะเวลา ได้แก่
เงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท เงินฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย
ฝากขั้นต่ำ (บาท) การจ่ายดอกเบี้ย
ฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
1,000 เมื่อครบกำหนดฝาก
ฝากประจำ 24 และ 36 เดือน
10,000 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนเข้าบัญชีคู่โอน

ข้อควรรู้
  • รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันนำฝาก
  • เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้น เข้าบัญชีคู่โอน (เงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากเงินได้แจ้งไว้กับธนาคาร
  • ฝาก-ถอน ต่างสาขาได้ ยกเว้นถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้องไปที่สาขาเจ้าของบัญชี

จะเป็นอย่างไร?
“ถ้าฝากไม่ครบกำหนด”
ฝากไม่ครบกำหนด การจ่ายดอกเบี้ย
ฝากประจำ 3 เดือน
ถอนก่อนครบกำหนด ไม่จ่ายดอกเบี้ย
ฝากประจำ 6 เดือน และ 12 เดือน
ฝากน้อยกว่า 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และถอนก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอนและหักภาษี ณ ที่จ่าย
ฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน
ฝากน้อยกว่า 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และถอนก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย ดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกิน จะถูกหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร

เอกสารการเปิดบัญชี
บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ
เพิ่มความสะดวกด้วยเอกสารอื่น
กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ สามารถใช้เอกสารอื่นได้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนุญาตขับรถ

เงินฝากประจำ | ออมประจำถูกใจ มั่นคงตามแผน | ธนาคารกรุงไทย เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก รับดอกเบี้ยในอัตราแน่นอน เหมาะกับทุกคน เลือกออมได้ 5 แบบ ได้แก่แบบเงินฝากประจำ 3 ,6 ,12, 24 หรือ 36 เดือน ออมเงิน, ฝากเงิน, ออมทรัพย์, ดอกเบี้ย, เก็บเงิน, เงินฝากประจำ, เงินฝากดอกเบี้ยสูง

แนะนำสำหรับคุณ