เงินฝาก Krungthai Care Savings

Krungthai Care Savings

เงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 25 เท่า ของยอดเงินฝาก

คงเหลือ 1 วัน ก่อนประสบอุบัติเหตุ
checkimg

สูงสุด 2,500,000 บาทต่อบุคคล

checkimg

ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม

checkimg

รับความคุ้มครองทันที

เพียงมียอดเงินฝาก 1,000 – 100,000 บาท
checkimg

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

checkimg

รับเพิ่ม ความคุ้มครองอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เมื่อสมัครบัตรเดบิตประเภทมีความคุ้มครอง


เงินฝาก Krungthai Care Savings
 • เงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครอง 25 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท *
 • รับดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี
 • ทำธุรกรรมได้เหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ **
 • เปิดรับฝาก 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

* เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ผู้รับประกันภัยกำหนด ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
** ไม่สามารถใช้ขอวงเงินสินเชื่อธนวัฎได้

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์
 • เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 - 69 ปีบริบูรณ์ (คุ้มครองถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์)
 • ต้องเปิดบัญชีใหม่ โดยลูกค้า 1 ท่านสามารถเปิดได้ 1 บัญชี และชื่อบัญชีต้องเป็นบุคคลคนเดียว
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี
 • ทำธุรกรรมได้เช่นเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ปกติ ยกเว้น ไม่สามารถผูกสินเชื่อธนวัฎได้
 • คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ อบ.2 (ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์) และไม่คุ้มครองอาชีพ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ขณะปฎิบัติหน้าที่
 • ความคุ้มครองเป็นจำนวน 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วัน ก่อนประสบอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
 • จำนวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง 1,000 - 100,000 บาท
 • สามารถกำหนดผู้รับผลประโยชน์ได้ ขั้นต่ำ 1 คน สูงสุด 4 คน โดยอัตราส่วนผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อรวมแล้วต้องเท่ากับ 100%
 • กรณีลูกค้าอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ความคุ้มครองอุบัติเหตุจะสิ้นสุดเมื่อเวลา 24.00 น. ของวันครบรอบวันเกิด และระบบงานจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากจากเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) เป็นเงินฝากออมทรัพย์ปกติในวันถัดจากวันครบรอบวันเกิด โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากตามผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ปกติ
 • กรณีลูกค้าได้ใช้สิทธิเรียกร้องและได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน (เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร) ความคุ้มครองด้านประกันภัยจะสิ้นสุดลง แต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องยังเป็นไปตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) จนกว่าผู้มีอำนาจตามกฏหมายหรือเจ้าของบัญชีเงินฝากมาดำเนินการเปลี่ยนแปลง
 • ลูกค้า/ผู้เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับผลประโยชน์ ได้ ณ ที่ทำการของผู้รับประกันภัย หรือสาขาของธนาคารภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ผู้ฝากควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings)
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา