เงินฝากกระแสรายวัน จากธนาคารกรุงไทย

เงินฝากกระแสรายวัน

รวดเร็ว คล่องตัว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ ให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายด้วยเงินฝากกระแสรายวัน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
เพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจ
ด้วยสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD)
checkimg
สะดวก ปลอดภัย
ทั้งเบิกถอนและจ่ายเช็ค
checkimg
คล่องตัว
ถอนเงินสดด้วยเช็คตามวงเงินที่ธนาคารกำหนด
checkimg
ง่าย
ถอนเงินได้ผ่านบัตร ATM และ Visa Debit ได้ทุกที่ทุกเวลา

สมุดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
รายละเอียดการให้บริการ
 • บริการบัญชีเงินฝากเพื่อประกอบธุรกิจ สามารถใช้ครอบคลุมทุกขนาดธุรกิจ
 • สามารถสั่งจ่ายเงินได้สะดวก ใช้เช็คในการเบิกจ่ายเงิน ฝาก-ถอนต่างสาขาได้ 
 • สามารถขอใช้เงินเบิกเกินบัญชีได้ 
คำแนะนำการใช้เช็ค
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเช็คได้ง่ายๆ เช่น สถานะเช็ค, รายการอายัดเช็ค, การอายัดเช็ค ได้ที่ Contact Center 02-111-1111 หรือ บริการ Self Service Banking ของธนาคาร
 • ควรขีดคร่อมเช็คที่มุมบนด้านซ้ายของเช็คสั่งจ่ายให้ผู้รับเช็คนำเงินไปฝากเข้าบัญชี ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ และควรเขียนข้อความว่า “ห้ามเปลี่ยนมือ” หรือ “A/C Payee Only” ไว้ระหว่างเส้นขนาน 2 เส้นดังกล่าว เพื่อเป็นการเจาะจงให้นำเช็คเข้าบัญชีตามชื่อที่ระบุบนหน้าเช็คเท่านั้น
จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีและรักษาบัญชี
 • ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกำหนดเงินฝากขั้นต่ำครั้งแรก 10,000 บาท
 • กรณียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน 12 เดือน (ไม่มีการฝากหรือถอน) คิดค่ารักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท ทั้งนี้ หากยอดคงเหลือเป็น 0 จะปิดบัญชีอัตโนมัติ
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ
 • กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้ ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว คล่องตัว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ | ธนาคารกรุงไทย เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจ สะดวก ปลอดภัย ทั้งเบิกถอนและจ่ายเช็ค คล่องตัว ถอนเงินได้ผ่านบัตร ATM และ Visa Debit ทุกที่ทุกเวลา เงินฝาก, เงินฝากกระแสรายวัน, เงินฝากนิติบุคคล, ฝากเงิน, เงินฝากสำหรับธุรกิจ