บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตและเช็คคะแนนเครดิต

บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต

เช็กผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลทันใจ มั่นใจได้จริง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ง่าย
ขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกช่องทาง
checkimg
สะดวก
ขอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต
อัตราค่าธรรมเนียม

NEW! บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาในการจัดส่งรายงาน
พร้อมคะแนนเครดิต
Krungthai NEXT
อีเมล
200 บาท

 1 วัน*

หมายเหตุ *ท่านจะได้รับรายงานภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด

ไปรษณีย์
200 บาท ภายใน 7 วันทำการ

บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาในการจัดส่งรายงาน
Krungthai NEXT
อีเมล
1 ฉบับ
150 บาท

 1 วัน*

หมายเหตุ *ท่านจะได้รับรายงานภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด

ไปรษณีย์
1 ฉบับ
150 บาท
ภายใน 7 วันทำการ
ATM/ADM
ไปรษณีย์
1 ฉบับ
150 บาท
ภายใน 7 วันทำการ
สาขาของธนาคาร
ไปรษณีย์
1 ฉบับ
150 บาท
ภายใน 7 วันทำการ
2 ฉบับ
250 บาท
ฉบับแรก
ภายใน 7 วันทำการ
ฉบับต่อไปภายใน 6 เดือน
4 ฉบับ
400 บาท
ฉบับแรก
ภายใน 7 วันทำการ
อีก 3 ฉบับ นำส่งทุก 4 เดือน
6 ฉบับ
550 บาท
ฉบับแรก
ภายใน 7 วันทำการ
อีก 5 ฉบับ นำส่งทุก 2 เดือน

ช่องทางการขอข้อมูล
 • สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
 • กรุงไทย ATM/ADM สำหรับลูกค้าธนาคารที่มีบัตร Krungthai VISA Debit
 • Krungthai NEXT
การขอบริการ
 • ขอได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ขอข้อมูลของตัวเองได้เท่านั้น ไม่สามารถมอบฉันทะได้
 • หากขอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นเจ้าของบัตร
การจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการรับคำขอจากลูกค้าเท่านั้น เอกสารจะถูกส่งมาจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติด้วยจดหมายลงทะเบียน
 • หากไม่ได้รายงานตามกำหนดสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ โทร. 0-2643- 1250
การขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่าน Krungthai NEXT
ขั้นตอนการขอข้อมูลผ่าน ATM
 • สอดบัตร >> ใส่รหัส 
 • หน้าจอแสดงข้อความ "โปรดเลือกประเภทบริการ(1)" ให้เลือก "บริการอื่นๆ" 
 • หน้าจอแสดง "โปรดเลือกประเภทบริการ (2)" ให้เลือก "บริการอื่นๆ" 
 • หน้าจอแสดง "โปรดเลือกประเภทบริการ (3)" ให้เลือก "ตรวจสอบข้อมูลเครดิต" 
 • หน้าจอแสดง "เงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านเครื่อง ATM" ให้กด "ถูกต้อง" 
 • หน้าจอแสดง "โปรดใส่ข้อมูลของท่าน" ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกด "ถูกต้อง" ใส่หมายเลขโทรศัพท์ 9- 10 หลัก แล้วกด "ถูกต้อง" จากนั้นระบบของธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ของท่านที่ให้ ไว้กับธนาคาร 
 • หน้าจอแสดง "ที่อยู่สำหรับการจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต" ตรวจสอบที่อยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องให้เลือก "ถูกต้อง" หากไม่ถูกต้องให้กด "ไม่ถูกต้อง" หน้าจอจะแสดง "รายการไม่สำเร็จแล้วติดต่อสาขาของธนาคาร เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน"

บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร ขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ ผ่านธนาคารกรุงไทย บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สะดวก ง่าย มั่นใจได้ ขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจเครดิตบูโร, เครดิตบูโร, ขอข้อมูลเครดิตบูโร, ติดเครดิตบูโร, กู้เงิน, ขอสินเชื่อ, ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

คำถามที่พบบ่อย

 สามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรผ่าน

 • Krungthai NEXT
 • ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
 • สาขาของธนาคารกรุงไทย 

 ไม่สามารถทำได้ 

 การขอข้อมูลเครดิตบูโรในหนึ่งวันสามารถขอรับรายงานผ่านทางอีเมลได้ 1 ครั้ง และ ขอรับรายงานผ่านที่อยู่ได้ 1 ครั้ง 

 การขอข้อมูลเครดิตบูโรสามารถขอได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น 

 การรับรายงานผ่านอีเมล จะได้รับรายงานเครดิตบูโรไม่เกิน 3 วันทำการ

การรับรายงานผ่านที่อยู่ จะได้รับรายงานเครดิตบูโรไม่เกิน 7 วันทำการ

ปัจจุบันการขอข้อมูลเครดิตบูโรผ่านธนาคารกรุงไทยสามารถขอที่ไหนได้บ้าง

 สามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรผ่าน

 • Krungthai NEXT
 • ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
 • สาขาของธนาคารกรุงไทย 

สามารถให้บุคคลอื่นขอข้อมูลเครดิตบูโรแทนได้หรือไม่

 ไม่สามารถทำได้ 

การขอข้อมูลเครดิตบูโรในหนึ่งวันสามารถขอได้กี่ครั้ง

 การขอข้อมูลเครดิตบูโรในหนึ่งวันสามารถขอรับรายงานผ่านทางอีเมลได้ 1 ครั้ง และ ขอรับรายงานผ่านที่อยู่ได้ 1 ครั้ง 

การขอข้อมูลเครดิตบูโรผ่าน Krungthai NEXT สามารถขอได้ทั้งบุคคลธรรมดา,คณะบุคคลและนิติบุคคลหรือไม่

 การขอข้อมูลเครดิตบูโรสามารถขอได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น 

การรับรายงานเครดิตบูโรผ่านทางอีเมลและที่อยู่ที่เลือกไว้ใช้ระยะเวลาเท่าไร

 การรับรายงานผ่านอีเมล จะได้รับรายงานเครดิตบูโรไม่เกิน 3 วันทำการ

การรับรายงานผ่านที่อยู่ จะได้รับรายงานเครดิตบูโรไม่เกิน 7 วันทำการ