บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

เช็กผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลทันใจ มั่นใจได้จริง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ง่าย
ขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกช่องทาง
checkimg
สะดวก
ขอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาในการจัดส่งรายงาน
Krungthai NEXT
อีเมล
1 ฉบับ
150 บาท

 1 วัน*

หมายเหตุ *ท่านจะได้รับรายงานภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด

ไปรษณีย์
1 ฉบับ
150 บาท
ภายใน 7 วันทำการ
ATM/ADM
ไปรษณีย์
1 ฉบับ
150 บาท
ภายใน 7 วันทำการ
สาขาของธนาคาร
ไปรษณีย์
1 ฉบับ
150 บาท
ภายใน 7 วันทำการ
2 ฉบับ
250 บาท
ฉบับแรก
ภายใน 7 วันทำการ
ฉบับต่อไปภายใน 6 เดือน
4 ฉบับ
400 บาท
ฉบับแรก
ภายใน 7 วันทำการ
อีก 3 ฉบับ นำส่งทุก 4 เดือน
6 ฉบับ
550 บาท
ฉบับแรก
ภายใน 7 วันทำการ
อีก 5 ฉบับ นำส่งทุก 2 เดือน

ช่องทางการขอข้อมูล
 • สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
 • กรุงไทย ATM/ADM สำหรับลูกค้าธนาคารที่มีบัตร Krungthai VISA Debit
 • Krungthai NEXT
การขอบริการ
 • ขอได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ขอข้อมูลของตัวเองได้เท่านั้น ไม่สามารถมอบฉันทะได้
 • หากขอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นเจ้าของบัตร
การจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการรับคำขอจากลูกค้าเท่านั้น เอกสารจะถูกส่งมาจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติด้วยจดหมายลงทะเบียน
 • หากไม่ได้รายงานตามกำหนดสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ โทร. 0-2643- 1250
การขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่าน Krungthai NEXT
ขั้นตอนการขอข้อมูลผ่าน ATM
 • สอดบัตร >> ใส่รหัส 
 • หน้าจอแสดงข้อความ "โปรดเลือกประเภทบริการ(1)" ให้เลือก "บริการอื่นๆ" 
 • หน้าจอแสดง "โปรดเลือกประเภทบริการ (2)" ให้เลือก "บริการอื่นๆ" 
 • หน้าจอแสดง "โปรดเลือกประเภทบริการ (3)" ให้เลือก "ตรวจสอบข้อมูลเครดิต" 
 • หน้าจอแสดง "เงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านเครื่อง ATM" ให้กด "ถูกต้อง" 
 • หน้าจอแสดง "โปรดใส่ข้อมูลของท่าน" ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกด "ถูกต้อง" ใส่หมายเลขโทรศัพท์ 9- 10 หลัก แล้วกด "ถูกต้อง" จากนั้นระบบของธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ของท่านที่ให้ ไว้กับธนาคาร 
 • หน้าจอแสดง "ที่อยู่สำหรับการจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต" ตรวจสอบที่อยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องให้เลือก "ถูกต้อง" หากไม่ถูกต้องให้กด "ไม่ถูกต้อง" หน้าจอจะแสดง "รายการไม่สำเร็จแล้วติดต่อสาขาของธนาคาร เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน"

บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร ขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ ผ่านธนาคารกรุงไทย บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สะดวก ง่าย มั่นใจได้ ขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจเครดิตบูโร, เครดิตบูโร, ขอข้อมูลเครดิตบูโร, ติดเครดิตบูโร, กู้เงิน, ขอสินเชื่อ, ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร