ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)

ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)

เพิ่มกลุ่มลูกค้าสร้างโอกาสเพิ่มยอดขาย สร้างผลกำไรได้มากขึ้น
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า
ไม่ต้องสำรองเงินสดในการชำระค่าสินค้าและบริการ
checkimg
ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงในการโจรกรรมและการรับธนบัตรปลอม
checkimg
รวดเร็ว ในการดำเนินงาน
ไม่ว่าจะทำบัญชีของร้านค้า ตรวจสอบรายการรับชำระด้วยตนเองบนระบบ Krungthai Corporate Online
checkimg
แม่นยำ
ระบบจะสรุปยอดการรับบัตรโดยอัตโนมัติทุกวันเวลา 21.00 และได้รับโอนเงินค่าสินค้า/บริการภายในวันเดียวกัน และโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติทุกวัน

ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)
ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC) คืออะไร?
เป็นบริการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ได้แก่ KTB Debit Card บัตรเครดิต และบัตรเดบิตทุกสถาบันการเงิน ที่มีเครื่องหมาย Visa, MasterCard, UnionPay, TPN, PromptCard และอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคัดเลือกและติดตั้งอุปกรณ์รับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (EDC) และหรืออุปกรณ์การรับบัตรชนิดหนึ่งชนิดใดตามความเหมาะสมให้กับร้านค้าสมาชิก สำหรับร้านค้าที่มีหน้าร้าน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร
เอกสารการสมัคร
ประเภทร้านค้า
หน่วยงานราชการ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
(จดทะเบียนพาณิชย์)
1. ใบสมัครร้านค้าสมาชิกพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาทและขีดฆ่าอากรแสตมป์
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีบริษัทจำกัด)
- -
3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า
- -
4. เอกสารผู้มีอำนาจกระทำการ
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการที่มีการระบุเลขที่บัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีจำเป็น)
- กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง(ที่มีตราประทับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุช่วงเวลาให้เดินทางเข้าออกประเทศไทยที่ยังไม่หมดอายุ)
- ใบอนุญาตทำงาน Work Permit จะต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
- หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการตามประเภทธุรกิจพิเศษ/ธุรกิจเฉพาะ/มูลนิธิ/สมาคม/องค์กรพิเศษ/เอกสารแสดงการประกอบกิจการจากหน่วยงานราชการ (ถ้ามี)
6. รายงานการประชุมหรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการจากหน่วยงาน
-
7. เอกสารด้านภาษี เช่น ภพ.20 หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09
-
(ถ้ามี)
8. สำเนารายการเดินบัญชีของธนาคารหลัก (Statement) ย้อนหลัง 4 เดือน
-
9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย (สำหรับโอนเงิน) / หน้า Profile Direct ของบัญชี
10. รูปถ่ายสถานประกอบการ โดยให้เห็นชื่อป้ายหน้าร้านและสินค้าภายในร้าน
-
11. เอกสารครอบครองสถานที่ เช่น ทะเบียนบ้าน สัญญาเช่า ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่หรือเอกสารแสดงสิทธ์เจ้าของพื้นที่ (กรรมสิทธิ์คงเหลือมากกว่า 3 เดือน) (ถ้ามี)
- -
12. หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจ (ถ้ามี)
-

ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC) | Krungthai เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า รับ-จ่ายเงินได้สบายผ่านเครื่อง Mobile EDC Mobile EDC, เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์, จ่ายเงินผ่านบัตร, จ่ายเงินผ่านเครื่อง EDC

คำถามที่พบบ่อย

งาน Call Center ฝ่ายปฏิบัติการบัตรและร้านค้า งานบริการ KTB-EDC และบริการ Krungthai Fast Pay หรือบริการ Payment Gateway หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-9999 กด 3 งานตอบคำถามแก้ไขปัญหาให้ร้านค้า (First Line Support)

ร้านค้า (ลูกค้า) สนใจสมัครใช้บริการ ร้านค้ารับบัตร ยื่นความจำนงไปยังสาขาที่ใช้บริการ หรือทุก ๆสาขา ของธนาคารกรุงไทยหรือผ่านตัวแทนของหน่วยงานผู้ดูแลลูกค้า

หากพบปัญหาในการใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ใด

งาน Call Center ฝ่ายปฏิบัติการบัตรและร้านค้า งานบริการ KTB-EDC และบริการ Krungthai Fast Pay หรือบริการ Payment Gateway หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-9999 กด 3 งานตอบคำถามแก้ไขปัญหาให้ร้านค้า (First Line Support)

ขั้นตอนการรับสมัครร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)

ร้านค้า (ลูกค้า) สนใจสมัครใช้บริการ ร้านค้ารับบัตร ยื่นความจำนงไปยังสาขาที่ใช้บริการ หรือทุก ๆสาขา ของธนาคารกรุงไทยหรือผ่านตัวแทนของหน่วยงานผู้ดูแลลูกค้า