กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม

กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม

บัตรเดบิตใบเดียวที่ใช่ ตอบทุกไลฟ์สไตล์ เดินทางสบาย ครอบคลุมหลากหลายเส้นทาง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
บัตรเดียว...เป็นบัตรเดบิต Mastercard
ใช้ช้อปได้ที่ร้านค้าทั่วโลก
checkimg
บัตรเดียว...เป็นบัตรเอทีเอ็ม
ใช้เบิกถอนเงินสดทั้งในและต่างประเทศ
checkimg
บัตรเดียว...เป็นบัตรแมงมุม
ใช้เดินทางได้ทั้งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน – สายสีม่วง และเครือข่ายบัตรแมงมุมอื่น ๆ ในอนาคต

กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม
คุณสมบัติ
 • อายุ 15 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ประเภทบุคคลธรรมดา (เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยขั้นต่ำ เพียง 500 บาท หรือกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท)
เอกสารขอทำบัตร
 • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เงื่อนไขการใช้บัตร / เงื่อนไขอื่นๆ
การใช้บัตรโดยสาร
 • ใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และสายเฉลิมรัชมงคล โดยสามารถสะสมมูลค่าไว้เพื่อใช้สำหรับเดินทางหลายเที่ยว
 • ใช้เดินทางในระบบขนส่งมวลชนตามเครือข่ายบัตรแมงมุม โดยบัตรนี้สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการระบบขนส่งและผู้ให้บริการอื่นๆตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการ แต่ละรายประกาศไว้
 • มูลค่าการเดินทางเริ่มต้นในบัตรเป็นศูนย์ (เท่ากับ 0 บาท)
 • การเติมเงินขั้นต่ำครั้งแรก 100 บาท (มูลค่าการเดินทาง 100 บาท ค่ามัดจำบัตร 0 บาท)
 • สามารถเติมมูลค่าลงในบัตรได้ครั้งละเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสาร
 • สามารถสะสมมูลค่าภายในบัตรได้สูงสุด 10,000 บาท
 • ไม่สามารถใช้เดินทางได้ เมื่อพ้นกำหนด 2 ปีนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้าย
 • หากเกิดปัญหาระหว่างเดินทางในระบบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องออกบัตรโดยสาร โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าโดยสารตามระเบียบของ รฟม. และหากบัตรดังกล่าวยังไม่สามารถใช้เดินทางในครั้งต่อไป ให้ผู้ถือบัตรติดต่อสาขาของธนาคาร
วงเงินทำรายการต่อวัน 
 • เบิกถอนเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วันและสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง
 • โอนเงินระหว่างบัญชีนอกบัตรภายในธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
 • ใช้ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำธุรกรรมผ่านบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร

กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม ตอบทุกไลพ์สไตล์ ครอบคลุมหลากเส้นทาง บัตรเดบิตแมงมุม ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ช้อปสินค้ากับร้านค้าทั่วโลก เบิกถอนเงินสดทั้งในและต่างประเทศ ใช้เดินทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง และเครือข่ายบัตรแมงมุมอื่นๆ ในอนาคต บัตรแมงมุม, บัตรกรุงไทย, บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB,บัตรใช้ซื้อของออนไลน์, บัตรใช้แทนเงินสด, ช้อปปิ้งออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

การขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link (Krungthai บัตรเดบิตแมงมุม)
 • เนื่องจากบัตร Krungthai Metro Link เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร กรณีบัตรหาย บัตรเสีย บัตรถูกยึด บัตรหมดอายุ หรือ ยกเลิกบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการติดต่อที่สาขาของธนาคารเพื่อดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฎิบัติของธนาคารเท่านั้น
 • เนื่องจากการใช้งานบัตร Krungthai Metro Link เป็นบัตรโดยสาร เป็นการใช้งานแยกส่วนกับการใช้งานบัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต ดังนั้นกรณีบัตรชำรุดเฉพาะส่วนการใช้งาน  ATM / เดบิต หรือกรณียกเลิกการใช้งานบัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต ผู้ถือบัตรยังสามารถใช้บัตร Krungthai Metro Link เป็นบัตรโดยสารได้
 • กรณีผู้ถือบัตรประสงค์ขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link ผู้ถือบัตรจะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการขอคืนมูลค่าคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 50 บาท/ใบ และการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตรถือเป็นการยกเลิกการใช้งานบัตร ทั้งในส่วนของการใช้บัตรเพื่อโดยสารและการใช้บัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต
 • ผู้ถือบัตรสามารถขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตรได้ โดยติดต่อสาขาของธนาคาร โดยปฎิบัติตามกระบวนการและเงื่อนไขของธนาคาร ดังต่อไปนี้
  - กรอกใบคำร้องขอคืนมูลค่าคงเหลือบัตรเติมเงินธุรกิจ Krungthai Metro Link และสำเนาสมุดบัญชีเพื่อรอรับมูลค่าคงเหลือ ธนาคารจะดำเนินการแจ้ง รฟม. เพื่อตรวจสอบมูลค่าคงเหลือ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตร และธนาคารจะดำเนินการคืนมูลค่าคงเหลือให้แก่ ผู้ถือบัตรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารได้รับการยืนยันมูลค่าคงเหลือในบัตรจาก รฟม.
  - รฟม. ดำเนินการคืนมูลค่าหลังจากได้รับแจ้งจากทางธนาคาร ภายใน 14 วันทำการ กรณีลูกค้ามีบัตร และภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับแจ้งจากทางธนาคาร กรณีไม่มีบัตร
  - ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร  Krungthai Metro Link เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางตามที่ธนาคารกำหนด

เบื้องต้นสามารถอายัติบัตรใน KTB netbank เพื่อป้องกันการใช้งานเกี่ยวกับบัญชี และขอทำบัตรใหม่ที่สาขา (ไม่สามารถอายัดในส่วนของการใช้งานบัตรเดินทางได้) 

ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้ โดยจะสามารถใช้งานได้ตามแผนการให้บริการของบัตรแมงมุม

ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้

สามารถใช้งานการเดินทางและเติมเงินค่าเดินทางได้ แต่จะไม่สามารถกดเงินหรือรูดซื้อสินค้าได้

การขอคืนมูลค่าการเดินทางภายในบัตร

การขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link (Krungthai บัตรเดบิตแมงมุม)
 • เนื่องจากบัตร Krungthai Metro Link เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร กรณีบัตรหาย บัตรเสีย บัตรถูกยึด บัตรหมดอายุ หรือ ยกเลิกบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการติดต่อที่สาขาของธนาคารเพื่อดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฎิบัติของธนาคารเท่านั้น
 • เนื่องจากการใช้งานบัตร Krungthai Metro Link เป็นบัตรโดยสาร เป็นการใช้งานแยกส่วนกับการใช้งานบัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต ดังนั้นกรณีบัตรชำรุดเฉพาะส่วนการใช้งาน  ATM / เดบิต หรือกรณียกเลิกการใช้งานบัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต ผู้ถือบัตรยังสามารถใช้บัตร Krungthai Metro Link เป็นบัตรโดยสารได้
 • กรณีผู้ถือบัตรประสงค์ขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link ผู้ถือบัตรจะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการขอคืนมูลค่าคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 50 บาท/ใบ และการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตรถือเป็นการยกเลิกการใช้งานบัตร ทั้งในส่วนของการใช้บัตรเพื่อโดยสารและการใช้บัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต
 • ผู้ถือบัตรสามารถขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตรได้ โดยติดต่อสาขาของธนาคาร โดยปฎิบัติตามกระบวนการและเงื่อนไขของธนาคาร ดังต่อไปนี้
  - กรอกใบคำร้องขอคืนมูลค่าคงเหลือบัตรเติมเงินธุรกิจ Krungthai Metro Link และสำเนาสมุดบัญชีเพื่อรอรับมูลค่าคงเหลือ ธนาคารจะดำเนินการแจ้ง รฟม. เพื่อตรวจสอบมูลค่าคงเหลือ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตร และธนาคารจะดำเนินการคืนมูลค่าคงเหลือให้แก่ ผู้ถือบัตรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารได้รับการยืนยันมูลค่าคงเหลือในบัตรจาก รฟม.
  - รฟม. ดำเนินการคืนมูลค่าหลังจากได้รับแจ้งจากทางธนาคาร ภายใน 14 วันทำการ กรณีลูกค้ามีบัตร และภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับแจ้งจากทางธนาคาร กรณีไม่มีบัตร
  - ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร  Krungthai Metro Link เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางตามที่ธนาคารกำหนด

กรณีบัตรสูญหาย ต้องทำอย่างไร

เบื้องต้นสามารถอายัติบัตรใน KTB netbank เพื่อป้องกันการใช้งานเกี่ยวกับบัญชี และขอทำบัตรใหม่ที่สาขา (ไม่สามารถอายัดในส่วนของการใช้งานบัตรเดินทางได้) 

บัตรนี้สามารถใช้เดินทาง แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้หรือไม่

ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้ โดยจะสามารถใช้งานได้ตามแผนการให้บริการของบัตรแมงมุม

บัตรสามารถใช้เดินทาง รถไฟฟ้า BTS ได้หรือไม่

ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้

กรณียกเลิกบัตรในระบบไปแล้วยังสามารถใช้งานบัตรแมงมุมในการเดินทางได้หรือไม่

สามารถใช้งานการเดินทางและเติมเงินค่าเดินทางได้ แต่จะไม่สามารถกดเงินหรือรูดซื้อสินค้าได้