บัตรเงินสดเติมน้ำมัน สำหรับลูกค้าบุคคล

บัตรเงินสดเติมน้ำมัน สำหรับลูกค้าบุคคล

สะดวก รวดเร็ว และลดความเสี่ยง โดยไม่ต้องสำรองเงินสดในการชำระค่าน้ำมัน/ก๊าซ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก รวดเร็ว ใช้แทนเงินสดในการชำระค่าน้ำมัน/ก๊าซ
ที่สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซ พีที และ ปตท. ที่มีเครื่องหมายรับบัตรได้ทั่วประเทศ
checkimg
ควบคุมค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคันได้
ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณค่าใช้จ่าย
checkimg
ตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเงินสดเติมน้ำมันประเภทเติมเงินได้
ที่ Krungthai Corporate Online
บัตรเงินสดเติมน้ำมัน สำหรับลูกค้าบุคคล
อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม
เติมเงินไม่ได้
Cash Fleet Card
เติมเงิน
Prepaid Fleet Card
ค่าธรรมเนียมออกบัตร
15 บาท/บัตร 50 บาท/บัตร
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการใช้บัตร
(กรณีก่อนบัตรหมดอายุ)
50 บาท/บัตร 50 บาท/บัตร
ค่าธรรมเนียมการเติมเงินที่ช่องทางของธนาคาร : สาขาธนาคาร, Krungthai NEXT, Krungthai Corporate Online
- ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมขอคืนเงิน (Refund) เข้าบัญชีผู้ถือบัตรที่ช่องทางของกรุงไทย
ยกเว้น ยกเว้น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
บัตรเงินสดเติมน้ำมัน เป็นบัตรสำหรับชำระค่าน้ำมันและค่าบริการอื่นๆ ณ สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซ พีที หรือ PTT Station หรือ บางจาก ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย กับ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ยี และ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น โดยธนาคารเป็นผู้ออกบัตรเงินสดเติมน้ำมันให้กับนิติบุคคล ร้านค้า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป

โดยแบ่งบัตรเงินสดเติมน้ำมัน ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. บัตรเงินสดเติมเงิน ประเภทเติมเงินไม่ได้ (Cash Fleet Card)
สำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคล ร้านค้า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไปเพื่อใช้เป็นบัตรของขวัญแจกลูกค้า ในการทำการตลาด โปรโมชั่น หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หรือองค์กร


2. บัตรเงินสดเติมน้ำมัน ประเภทเติมเงิน (Prepaid Fleet Card)
สำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคล ร้านค้า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป ที่ไม่ต้องการใช้วงเงินสินเชื่อ แต่ต้องการใช้บัตรเพื่อความสะดวกในการเติมน้ำมัน/ก๊าซ


ประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรเงินสดเติมน้ำมัน ประเภทเติมเงิน
 • ด้านการเงิน และควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย
  • ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องสำรองเงินสดในการชำระค่ามัน/ก๊าซ
  • สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณค่าใช้จ่าย
 • ความสะดวก
  • Station หรือ บางจาก ที่มีเครื่องหมายรับบัตรได้ทั่วประเทศ
  • สามารถตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเงินสดเติมน้ำมันประเภทเติมเงินได้ที่ Krungthai Corporate Online
  • ได้รับใบบันทึกค่าสินค้า/บริการ โดยแสดงยอดเงินคงเหลือจากเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ/เครื่อง POS ทุกครั้งที่ใช้บริการ
 • ความปลอดภัย
  • บัตรแต่ละใบสามารถกำหนดให้เป็นบัตรประจำรถแต่ละคัน โดยหน้าบัตรสามารถระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร นิติบุคคล ยี่ห้อรถ และหมายเลขทะเบียนรถ
  • บัตรมีรหัสผ่านประจำบัตร (PIN) (ถ้าต้องการ) เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต หากกดรหัสผิด 3 ครั้งต่อเนื่อง บัตรจะถูกล็อคทันที (สามารถแจ้งปลดล็อคบัตรได้โดยใช้บัตรใบเดิม)
  • สามารถกำหนดประเภทน้ำมันของบัตรแต่ละใบได้
  • สามารถกำหนดจำนวนเงินของบัตรแต่ละใบในการใช้บัตร ต่อวันและ/หรือ ต่อสัปดาห์และ/หรือ ต่อเดือนได้
เอกสารประกอบการสมัครบัตร
นิติบุคคล 
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
องค์กร/หน่วยงานของรัฐ
 • หนังสือแจ้งความประสงค์ซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันจากองค์กร/หน่วยงาน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
วิธีการสมัคร
 • ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ
 • มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก รวมกันทุกบัตร ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และมูลค่าเงินในบัตรแต่ละใบต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 45,000 บาท

ดาวน์โหลด