ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจผลิตภัณฑ์ บริการ

หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา หรือ
ให้กรุงไทยติดต่อกลับ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ*
นามสกุล*
อาชีพ*
รายได้*
คุณเป็นลูกค้ากรุงไทยหรือไม่?*
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน*
กรณีที่คุณมีคุณสมบัติ และ/หรือ เงื่อนไขไม่ตรงตามผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ประสงค์สมัคร กรุงไทยขอนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นเพิ่มเติมที่อาจเหมาะสมกับคุณ
เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด