รายชื่อผู้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

ลำดับที่ ๑

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า เพ็ชร์อำพร ทิวัฑฒานนท์

วันที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๑:๓๙ น.

ลำดับที่ ๒

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายฉัตรไชย ไตรมนตรี

วันที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๑:๒๐ น.

ลำดับที่ ๓

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาธินี โยธาภักดี

วันที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐:๓๑ น.

ลำดับที่ ๔

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายธีรเดช ตรีไมราช

วันที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐:๓๐ น.

ลำดับที่ ๕

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวยุวธิดา ภูถูกใจ

วันที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐:๓๐ น.

ลำดับที่ ๖

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า วิเชฎฐ พูลเพิ่มยศ

วันที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐:๒๗ น.

ลำดับที่ ๗

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า สุพรรษา เที่ยงกอง

วันที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐:๒๗ น.

ลำดับที่ ๘

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกศสุดา กิจนาค

วันที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐:๒๖ น.

ลำดับที่ ๙

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรัฎ เรียนศิลป์

วันที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐:๒๕ น.

ลำดับที่ ๑๐

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายศักดิ์ชัย เรียนศิลป์

วันที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐:๒๕ น.