เรื่องเด่น

โปรโมชั่น KTAM RMF /SSF (ปกติ) ปี 2565

อัพเดทวันที่ 20 ม.ค. 2565
เมื่อมียอดลงทุนสุทธิ KTAM RMF/SSF (ปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS 100 บาท

เงื่อนไข

 • ระยะเวลา : 4 มกราคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565
 • กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2), กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3), กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4), กองทุนเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) และกองทุนใหม่ RMF/SSF (ปกติ) ในปี 2565 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ที่ร่วมรายการของบลจ.กรุงไทย ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2565 – 30 ธ.ค.2565 ทั้งนี้ ยอดซื้อและสับเปลี่ยนสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการรวมกันสูงสุด 500,000 บาทต่อปีภาษี โดยไม่จำกัดยอดสูงสุดสำหรับรายการโอนระหว่างบลจ. และรายการโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า มายังกองทุน RMF และ SSF(ปกติ) ที่ทำรายการ ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565” หักด้วย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออกและโอนไปยัง บลจ.อื่น ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566” ของกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่นับยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ของบลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน RMF และ SSF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ปี 2564 ที่ได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร
 • ต้องคงยอดสุทธิไว้จนถึง 30 เม.ย. 2566 โดยจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 30 มิ.ย. 2566
 • คิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตในอัตราร้อยละ 2 โดยคิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิต กรณีถือครองไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด
 • กรณีผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผู้ลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเป็นหลัก
 • การซื้อหน่วยลงทุนกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ผ่านบัตรเครดิต ไม่ได้รับคะแนนสะสม ไมล์สะสม หรือเงินคืนกลับเข้าบัตรฯ และไม่ได้รับสิทธิแบ่งผ่อนชำระ
 • เงื่อนไขทางภาษีเป็นไปตามประกาศกรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ได้รับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชั่นกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) นี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทอีก ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน SSF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา