เรื่องเด่น

Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ปี 2565 สำหรับกองทุน RMF/SSF

อัพเดทวันที่ 14 ม.ค. 2565
ลูกค้าสมัครโครงการ Wealth+ และลงทุนอัตโนมัติรายเดือนในกองทุน RMF/SSF (ปกติ) ที่ร่วมรายการ แบบประจำเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2565 ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS 250 บาท

เงื่อนไข

 • กองทุนที่ร่วมรายการ: กองทุน RMF/SSF (ปกติ) ทุกกองทุน ยกเว้น RMF2, RMF3, RMF4, กองทุนเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) และกองทุนใหม่ RMF/SSF (ปกติ) ในปี 2565 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ลงทุนที่สมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือนผ่านระบบ KTAM Smart Trade หรือระบบ Krungthai NEXT Application หรือกรอกใบสมัครผ่าน บลจ.กรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2565 เท่านั้น
 • ผู้ลงทุนต้องลงทุนแบบประจำเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2565
 • กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2), กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3), กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4), กองทุนเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) และกองทุนใหม่ RMF/SSF (ปกติ) ในปี 2565 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • กรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนแบบประจำเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน มากกว่า 1 กองทุน บริษัทจะนับจำนวนเงินลงทุนของแต่ละกองทุนรวมกัน
 • พิจารณาจำนวนเงินลงทุนจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ และสับเปลี่ยนเข้า (ไม่นับยอดสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม RMF และ SSF)” โดยจำนวนเงินลงทุนที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้รวมกันสูงสุด 500,000 บาทต่อปีภาษี
 • กรณีผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผู้ลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเป็นหลัก
 • หากไม่มีรายการซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในเดือนใด ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ผู้ลงทุนไม่ได้ทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนกองทุน หรือ บริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน เป็นเหตุให้การลงทุนในกองทุนนั้นขาดความต่อเนื่อง ไม่ครบ 12 เดือน จะถือว่าผิดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ จำนวนเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวทั้งจำนวนจะไม่ถูกนำมารวมคำนวณในสิทธิ์ที่จะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมชั่นนี้
 • หากผู้ลงทุนทำรายการสมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน แต่ยอดเงินลงทุนไม่เท่ากันทุกเดือน บริษัทจะนำจำนวนเงินในเดือนที่ลงทุนน้อยที่สุดเป็นฐานคำนวณ คูณด้วย 12 เดือน เช่น มีเดือนที่ลงทุนด้วยจำนวนเงินน้อยกว่าเดือนอื่นๆ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เพื่อเป็นยอดเงินลงทุนรวมสะสมสำหรับการคำนวณสิทธิ์ที่จะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมชั่นนี้ เนื่องจากเป็นยอดเงินที่ถือว่ามีการลงทุนต่อเนื่องครบ 12 เดือน
 • ยอดเงินลงทุนที่ได้รับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในปี 2565 อีก แต่หากจำนวนเงินลงทุนที่ผิดเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ เงินลงทุนดังกล่าวจะนำไปรวมคำนวณในโปรโมชั่น RMF/SSF ปี 2565 “ยอดซื้อของกองทุน RMF/SSF ที่ร่วมรายการ ปี 2565” (ถ้ามี) ต่อไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2566
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ได้รับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทอีก ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด