เรื่องเด่น

ต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติ (Auto Direct Debit) รับบัตรของขวัญโลตัสมูลค่า 100 บาท

อัพเดทวันที่ 10 ม.ค. 2565

เพิ่มความสะดวก สบาย สมัครง่ายพร้อมรับฟรีบัตรของขวัญโลตัสมูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย และสมัครบริการต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติ (Auto Direct Debit) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65


เงื่อนไขและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ
ลูกค้าทื่ซื้อประกันวินาศภัยกรมธรรม์ใหม่และยินยอมให้ต่ออายุอัตโนมัติ โดยผ่านการหักบัญชี Auto Direct Debit ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
 • PA สุขใจ ชัวร์ แผน 2-3
 • กรุงไทย สุขใจวัยเก๋า
 • PA สุขใจ คิดส์
 • บ้านมั่นใจ
 • ประกันภัยรถยนต์ สบายใจ 3
 • ประกันภัยรถยนต์ สบายใจ 3+
 • ประกันภัยรถยนต์ สบายใจ 3+ (น้ำท่วม)
 • ประกันภัยรถยนต์ สบายใจ 2+ (น้ำท่วม)
ของรางวัล
รับบัตรของขวัญโลตัส
มูลค่า 100 บาท
ต่อกรมธรรม์หมายเหตุ
 1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการและยินยอมให้ต่ออายุอัตโนมัติ โดยผ่านการหักบัญชี Auto Direct Debit
 2. กรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์และมีวันเริ่มคุ้มครองภายในระยะเวลาของโครงการเท่านั้น
 3. หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาของโครงการ จะไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นรางวัลตามโครงการได้
 4. การจัดส่งบัตรของขวัญให้กับลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) จะดำเนินการภายในเดือนถัดไป ตามที่อยู่ ที่ได้ระบุไว้ภายในกรมธรรม์
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัยกำหนด
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนของกำนัลที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
ข้อควรทราบ
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์