เรื่องเด่น

สนุกทุกการใช้จ่ายออนไลน์ เลือกรับ e-coupon มูลค่า 100 บาท

อัพเดทวันที่ 1 ม.ค. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ร้านค้าออนไลน์ใดก็ได้ เลือกรับ e-coupon มูลค่า 100 บาท จากร้านค้าชั้นนำได้ตามใจคุณ แลกรับ e-coupon และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vthgservice.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ใดๆ (“ร้านค้าออนไลน์”) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • บัตรเดบิตเพื่อธุรกิจ หรือบัตรเดบิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ลูกค้าจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ที่เป็นรายการชำระเงินออนไลน์ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการแลก e-coupon
 • ยอดใช้จ่ายจะคำนวณจากระบบวีซ่า ย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการแลก e-coupon
 • สงวนสิทธิ์ในการแลกรับ e-coupon 1 ครั้ง ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย (รวมการแลกรับ e-coupon จากทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย)
 • ลูกค้าจะต้องทำการแลกรับ e-coupon ผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยัน พร้อม e-coupon code ภายใน 3 วันนับจากวันที่ทำรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไข
 • ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าจะต้องนำส่งเอกสารภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการแลก e-coupon ครั้งนั้น และลูกค้าจะต้องทำรายการแลก e-coupon ใหม่ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์การนับตามลำดับก่อน/หลัง
 • จำกัด e-coupon ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จำนวนไม่เกิน 1,500 คูปองต่อเดือนขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง สำหรับบัตรเดบิตวีซ่าที่ออกในประเทศไทยจากทุกธนาคาร (รวมทั้งของธนาคารกรุงไทย) รวมกัน
 • บริษัทและธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการของร้านค้าออนไลน์ บริษัทและธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับร้านค้าออนไลน์โดยตรง
 • บริษัทและธนาคารกรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลา และสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • เมื่อลูกค้าทำการแลก e-coupon และได้รับ e-coupon แล้ว ถือว่าลูกค้าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด บริษัทจะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทและ/หรือธนาคาร เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขการใช้ e-coupon เป็นไปตามที่ร้านค้าออนไลน์กำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการแลกรับ e-coupon (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) ที่ โทร. 02 919 9108 ต่อ 118 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9 .00 – 17.00 น. หรืออีเมล์ vtreservation@vathanagul.com