เรื่องเด่น

อยู่บ้านก็อร่อยได้ง่ายๆ แค่คลิกจ่ายด้วยวีซ่า

อัพเดทวันที่ 22 ธ.ค. 2564

รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อผูกบัตรวีซ่าเพื่อการชำระเงินครั้งแรก ที่ The Pizza Company 1112 แอปพลิเคชัน 1 ธันวาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel Card VISA (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) เมื่อผูกบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า หรือ Krungthai Travel VISA Card และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าว ครั้งแรกที่แอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • สิทธิพิเศษสำหรับการผูกบัตรฯเพื่อการชำระเงินครั้งแรกที่แอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112
 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งอาหารในครั้งถัดไป ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชั่น The Pizza Company 1112 ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ชำระเงินและรับอาหารเรียบร้อยแล้ว
 • ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับยอดชำระเงินขั้นต่ำ 300 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) โดยต้องชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า หรือ Krungthai Travel VISA Card ผ่านแอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112 เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้มีอายุ 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับ
 • จำกัดโค้ดส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จำนวนไม่เกิน 50,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย สำหรับบัตรวีซ่าทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยจากทุกธนาคาร (รวมทั้งของธนาคารกรุงไทย) รวมกัน
 • โค้ดส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บริษัท ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลา และสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บริษัท ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือธนาคารกรุงไทย เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นไปตามที่ แอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112 กำหนด
 • ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1112