เรื่องเด่น

รับ E-voucher GrabFood 200 บาท สำหรับลูกค้าที่โอนเงินด่วน Western Union

อัพเดทวันที่ 20 ธ.ค. 2564

รับ E-voucher GrabFood 200 บาท สำหรับลูกค้าที่โอนเงินด่วน  ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 

ผ่าน 3 ช่องทาง

 • แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
 • www.ktbnetbank.com
 • ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65


เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและของรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 2. ผู้สนับสนุนของโปรโมชั่นนี้คือ Western Union International Limited (“ผู้สนับสนุน”)
 3. การเข้าเปิดให้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครที่ระบุไว้ในข้อ 5 ด้านล่าง (“ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์”) พนักงาน (และครอบครัวที่ใกล้ชิดของพวกเขา) ของผู้โปรโมต ตัวแทนและตัวแทนย่อยของ Western Union® และผู้ให้บริการ/ตัวแทนการตลาดที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม ครอบครัวทันที หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้: คู่สมรส, อดีตคู่สมรส, คู่สมรสโดยพฤตินัย, บุตรหรือลูกเลี้ยง (ไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือโดยการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม), บิดามารดา, พ่อแม่เลี้ยง, ปู่ย่าตายาย, ปู่ย่าตายาย, ลุง, ป้า, หลานสาว, หลานชาย พี่ชาย น้องสาว พี่ชายต่างแม่ พี่สาวต่างแม่ หรือลูกพี่ลูกน้อง
 4. โปรโมชั่นนี้เริ่มเวลา 00:01 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 (“ระยะเวลาโปรโมชั่น”) และอาจต้องขยายเวลาโดยผู้จัด ผลงานที่ได้รับหลังเวลา 23:59 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 (หรือวันที่สิ้นสุดช่วงโปรโมชั่นหลังจากนั้น) จะไม่ได้รับการยอมรับและถือว่าไม่ถูกต้อง
 5. ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ซึ่งในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ลูกค้าใด ๆ ที่ทำธุรกรรมกับ Western Union® Money TransferSM ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (จำนวนเงินต้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน) โดยการชำระเงินรายย่อยผ่านช่องทาง ABMT Retail กับธนาคารกรุงไทยซึ่ง ได้แก่ ATM, แอปพลิเคชั่นมือถือของตัวแทน, ธนาคารออนไลน์ของตัวแทนจากประเทศไทยไปฟิลิปปินส์, ผ่านบัญชีธนาคารหรือรับเงินสดและมีหมายเลขควบคุมการโอนเงิน (“ธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข”) ในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับ e-promo Grabfood มูลค่า 200 บาท รหัสผ่าน SMS ของตัวแทนเฉพาะ (ธนาคารกรุงไทย)
 6. ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เพียงครั้งเดียว โดยมีเพียงธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขครั้งแรกเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นโดยอัตโนมัติ ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เพียงครั้งเดียว โดย FLA พิสูจน์ธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข 3 รายการแรก (ลูกค้าหนึ่งรายสามารถรับรางวัลได้สูงสุด 3 รางวัล ข้อเสนอใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมด
 7. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์จะเข้าใจและรับรู้ว่าการสื่อสารเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้จะถูกส่งถึงพวกเขา
 8. ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์จะได้รับแจ้งโดยใช้รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขที่ชนะ ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ซึ่งไม่สามารถติดต่อได้หลังจากพยายามอย่างน้อยสาม (3) ครั้ง จะถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีค่าตอบแทน และผู้จัดอาจมอบรางวัลดังกล่าวให้กับลูกค้าที่มีสิทธิ์อีกรายจากกลุ่มของผลงานที่ถูกต้อง รางวัลที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์จะถูกริบให้แก่ผู้สนับสนุนโดยไม่มีการชดเชยให้กับผู้ชนะเหล่านั้น
 9. รหัส e-promo ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ และผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบภาษีที่เกิดขึ้นจากการแลกรับ รหัส e-promo จัดทำโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามการรับประกันผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกจะรับผิดชอบในเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบัตรกำนัล บริการ และ/หรือข้อมูลที่ให้ ซึ่งผู้จัดจะไม่มีความรับผิดใดๆ การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับบัตรกำนัล บริการ และ/หรือข้อมูลควรส่งไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพและความพร้อมใช้งานของรหัส e-promo บริการและข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และไม่รวมความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นเมื่อผู้ชนะได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โปรโมชั่นเต็มขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อเสนอนี้ใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมดและมาก่อนได้ก่อน
 10. หากโปรโมชั่นนี้ถูกแทรกแซงในทางใดทางหนึ่งหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่คาดไว้อย่างสมเหตุสมผลเนื่องจากเหตุผลใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของผู้จัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัญหาทางเทคนิคหรือความล้มเหลว การแทรกแซงหรือการฉ้อโกงโดยไม่ได้รับอนุญาต การก่อกวน ไฟฟ้าขัดข้อง ภัยธรรมชาติ การกระทำของพระเจ้า เหตุการณ์ความไม่สงบ การนัดหยุดงาน โรคระบาด โรคระบาดหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน การติดเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง การดัดแปลง การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัด ซึ่งเสียหายหรือส่งผลกระทบ การบริหาร การรักษาความปลอดภัย ความยุติธรรม หรือความสมบูรณ์ หรือการดำเนินการที่เหมาะสมของโปรโมชั่นนี้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต: (a) ตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์; หรือ (b) ภายใต้คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ จากหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อแก้ไข ระงับ ยุติหรือยกเลิกโปรโมชั่น ตามความเหมาะสมเพื่อให้มีผลเท่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลตามเจตนาดั้งเดิมของโปรโมชั่นนี้
 11. ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ ผู้จัดและผู้เกี่ยวข้อง
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารและบริษัทฯ กำหนด

ดาวน์โหลด

How to download Grab application
How to download Grab application  
(0.28 MB) JPG
How to order GrabFood and use promo code
How to order GrabFood and use promo code  
(1.25 MB) JPG