เรื่องเด่น

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565

อัพเดทวันที่ 3 ธ.ค. 2564

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รายใหญ่ในประเทศไทย 

เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565
หุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB+"
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อายุ 4 ปี 29 วัน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.50-3.70]% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

คาดว่าเปิดจองซื้อวันที่
[.] มกราคม พ.ศ. 2565

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai

สอบถามเพิ่มเติม
Krungthai Contact Center 02-111-1111


คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ:  บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน