เรื่องเด่น

รับ 2 ต่อ! เมื่อซื้อประกันรถยนต์ของบมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ผ่าน Krungthai NEXT

อัพเดทวันที่ 23 พ.ย. 2564
รับ 2 ต่อ! เมื่อซื้อประกันรถยนต์ของบมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ผ่าน Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 64 - 28 ก.พ. 65

ต่อที่ 1 :    รับบัตรเติมน้ำมัน (PTT) มูลค่า 500 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยชำระค่าเบี้ยฯ ตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท
ต่อที่ 2 :    รับเพิ่ม Starbucks e-coupon มูลค่า 300 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยชำระค่าเบี้ยฯ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า
รับบัตรเติมน้ำมัน (PTT) รับเพิ่ม Starbucks e-coupon
ประเภท 2+
ตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท
มูลค่า 500 บาท -
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
มูลค่า 500 บาท มูลค่า 300 บาท
ประเภท 2+ gold
ตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท
มูลค่า 500 บาท -
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
มูลค่า 500 บาท มูลค่า 300 บาท
ประเภท 3+
ตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท
มูลค่า 500 บาท -


เงื่อนไขแคมเปญ :

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล 1 สิทธิ์ต่อลูกค้า 1 ท่านเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ ที่ร่วมรายการของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัยผ่าน Krungthai NEXT ในระยะเวลาแคมเปญ โดยความคุ้มครองกรมธรรม์ยังคงต้องมีผลบังคับเท่านั้น
 2. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับของรางวัลดังนี้
  2.1  Starbucks e-coupon จะจัดส่งให้กับลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ตอนสมัครทำประกันภัย ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อประกันภัยสำเร็จ กรณีส่ง SMS ไม่สำเร็จ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลดังกล่าวผ่านช่องทางอีเมล์ที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้
  2.2  บัตรเติมน้ำมัน (PTT) จะจัดส่งให้กับลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย)ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ตอนสมัครทำประกันภัย ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับการชำระเบี้ยประกันภัย
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบรางวัล หากเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์หรือที่อยู่ไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับการติดตามของรางวัลจาก ลูกค้าภายใน 60 วัน หลังจากวันที่จัดส่งของรางวัล
 4. ของรางวัลนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการชำระเบี้ย ประกันภัยได้
 5. กรณีสิทธิ์ส่วนลดมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของที่มีมูลค่าใกล้เคียงทดแทนโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรน้ำมัน (PTT) และ Starbucks e-coupon เป็นไปตามที่ผู้จัดจำหน่ายของรางวัลกำหนด
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมี ข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย กำหนด

ข้อควรทราบ

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย  
 • บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์