เรื่องเด่น

Krungthai Investment Festival 2021 เทศกาลลดหย่อนภาษี มาลงทุนที่ธนาคารกรุงไทยมีแต่ความแฮปปี้

อัพเดทวันที่ 12 ต.ค. 2564
เทศกาลลดหย่อนภาษีปีนี้มาลงทุนที่ธนาคารกรุงไทยมีแต่ความแฮปปี้
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษี พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนดรับเครดิตเงินคืน รายละเอียดดังนี้

เบี้ยประกันภัยปีแรกรับจริง (FYP)

โปรโมชั่น

กลุ่มที่ 1 :
iProtect 85, Term Life,  iCare, Life Legacy
กลุ่มที่ 2 :
iShield, Life Protect 18, Perfect Life Solutions, iHealthy, Flexi Health, Life Retire
กลุ่มที่ 3 :
Life Plus Saver
กลุ่มที่ 4 :
iWealthy, iLink
กลุ่มที่ 5:
iInvest
กลุ่มที่ 6:
Life ensure 10

30,000 – 49,999 บาท

300 บาท

 -

-

-

-

-

50,000 – 149,999 บาท

500 บาท

1,000 บาท

-

รับเครดิตเงินคืน  4%

(คำนวนจาก 45% ของเบี้ยประกันภัยหลัก(RPP) มูลค่าเงินคืนสูงสุดไม่เกิน

 40,000 บาท)

-

-

150,000 – 299,999 บาท

2,000 บาท

4,000 บาท

 1,000 บาท

-

 2,000 บาท

300,000 – 999,999 บาท

4,000 บาท

8,000 บาท

2,000 บาท

-

4,000 บาท

1,000,000 – 2,999,999 บาท

10,000 บาท

20,000 บาท

5,000 บาท

2,000 บาท

10,000 บาท

3,000,000 บาทขึ้นไป

30,000 บาท

60,000 บาท

15,000 บาท

30,000 บาท
เงื่อนไข

 1. กรมธรรม์จะต้องนำส่งระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 และอนุมัติภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 และผ่านระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period)แล้ว
 2. กรมธรรม์ที่สมัครใหม่ต้องเป็นกรมธรรม์รายสามัญเท่านั้น ไม่นับรวมกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มทุกประเภท
 3. ค่าเบี้ยประกันชีวิต ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทตามตารางข้างต้นจะถูกคำนวณตามเบี้ยประกันรับจริง(FYP)
  • 100% ของเบี้ยประกัยปีแรกรับจริง ของกรมธรรมรายสามัญ (AP)
  • กรมธรรม์ iWealthy และ iLink นับ 45 % ของเบี้ยประกันภัยหลัก(RPP)
  • ไม่นับเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุน(RTU)และเบี้ยประกันภัย เพื่อการลงทุนพิเศษ(LSTU)
  • กรมธรรม์ iInvest คำนวณจากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมประกันภัย
 4. ธนาคารจะดำเนินการจ่ายเงินคืนหลังกรมธรรม์อนุมัติและผ่านระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) แล้ว
 5. กรมธรรม์ที่มีส่วนลดต่าง ๆ จะคำนวณมูลค่าเงินคืนจากเบี้ยประกันภัยหลังหักส่วนลดแล้ว
 6. การอนุมัติกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ในกรณีที่ใบคำขอเอาประกันชีวิตไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าโครงการ
 7. กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 8. การรับเงินคืน ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย โดยลูกค้าจะต้องคงสถานะการถือบัญชีธนาคารจนถึงวันที่ธนาคาร ทำการมอบเงินคืนเข้าบัญชี กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ให้ถือดุลยพินิจของธนาคาร

ข้อควรทราบ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย

1. กรุงไทยพานิชประกันภัย
ผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข และ โปรโมชั่น
ประกันกรุงไทย สุขภาพสุขใจ /กรุงไทยสุขภาพ สุขใจพลัส เมื่อซื้อเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
รับกระบอกน้ำอุ่น จำนวน 1 ชิ้น
(จำกัดจำนวน 300 ชิ้น)เงื่อนไข

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ที่มีการชำาระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์และมีวันเริ่มคุ้มครองในระยะเวลาแคมเปญหรือจนกว่าสินค้า
 2. จะหมด ของรางวัลจะจัดส่งให้กับลูกค้า(ผู้เอาประกันภัย)ภายในเดือนถัดไปตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 4. กรณีที่ของรางวัลข้างต้นหมด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดโครงการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย กำหนด

ข้อควรทราบ

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 
 • บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


2. ทิพยประกันภัย
ผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข และ โปรโมชั่น
ประกันกรุงไทย สุขภาพสุขใจ /กรุงไทยสุขภาพ สุขใจพลัส เมื่อซื้อเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
รับฟรี ประกันภัย COVID-19 แผนความคุ้มครองแพ้วัคซีน
Covid-19 ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี*
นับเฉพาะลูกค้ารายใหม่และมีการชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์
และมีวันเริ่มคุ้มครองในระยะเวลาแคมเปญ 


เงื่อนไข

 1. แผนความคุ้มครองกรุงไทย Covid-19 ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท เป็น ความคุ้มครองเดียวกับที่จำหน่ายผ่าน Krungthai NEXT
 2. เงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์เป็นไปตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายผ่าน Krungthai NEXT
 3. บริษัทฯจะจัดส่งกรมธรรม์สิทธิพิเศษให้ลูกค้าภายใน 14 วันทำการ โดยวันที่เริ่มคุ้มครองเป็นวันเดียวกันกับวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน กรุงไทย สุขภาพสุขใจ / กรุงไทย สุขภาพสุขใจ พลัส
 4. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ฟรีความคุ้มครอง เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เอาประกัน เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือใช้เป็นส่วนลดในการชำระเบี้ยประกันภัย หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำ วินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 6. การพิจารณาอนุมัติประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ บมจ. ทิพยประกันภัยกำหนด
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.ทิพยประกันภัย กำหนด

ข้อควรทราบ

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม KTAM

ลงทุนกับกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนดรับเงินคืน รายละเอียดดังนี้


เงื่อนไข โปรโมชั่น
กองทุน KTAM SSF (ปกติ)/ RMF
(ยกเว้น RMF2 RMF3 RMF4 และ SSFX)
ยอดลงทุนสุทธิในทุกๆ 50,000 บาท
(4 ม.ค.- 30 ธ.ค. 2564)
รับเงินคืน 100 บาท เข้ากองทุน KTSTPLUS
(ต้องคงยอดสุทธิไว้จนถึง 30 เม.ย. 2565 โดยจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 15 มิ.ย. 2565)ผลิตภัณฑ์บัตร KTC


เงื่อนไขและโปรโมชั่น
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต KTAXA
ทั้งเบี้ยประกันชีวิตปีแรกและปีต่ออายุ

ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1%

ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC /เซลล์สลิป เครดิตเงินคืน
500,000 บาทขึ้นไป 1%
50,000 – 499,999 บาท 0.7%
10,000 – 49,999 บาท 0.6%

ต่อที่ 2: แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 14% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต KTAXA ผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 1,000 บาท ต่อเซลส์สลิป และ ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก ๆ 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 140 บาท

ใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต
0% นานสูงสุด 10 เดือน
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต KTAXA ทั้งเบี้ยประกันชีวิต ปีแรกและปีต่ออายุด้วยบัตรเครดิต KTC

ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต KTAXA ผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ผ่อน 0%

ใช้คะแนน KTC Forever แลกรับสิทธิ์การผ่อนชำระ
20% ของยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ 0% นาน 3 เดือน
40% ของยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ 0% นาน 6 เดือน
60% ของยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ 0% นาน 10 เดือน

แทนอัตราดอกเบี้ย 0.8% ต่อเดือน

ผ่อน 0% นาน 3 เดือน
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต KTAXA (เฉพาะเบี้ยปีแรก)ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นาน 3 เดือน
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER / KTC ROP/ เครดิตเงินคืน สำหรับยอดผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 0% นาน 3 เดือน ผ่านบริการผ่อนชำระกับ บัตร KTC ตามรายการส่งเสริมการขายนี้
KTC FOREVER ทุก ๆ1,000 คะแนน
เปลี่ยนเป็นหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท

ซื้อหน่วยลงทุนของ บลง. หลักทรัพย์จัดการกองทุนผ่านบัตรเครดิต KTC ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก ๆ 1,000 คะแนน เปลี่ยนเป็นหน่วยลงทุน มูลค่า 100 บาทศีกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่


ข้อควรทราบ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต KTC

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000