เรื่องเด่น

รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 1,500 บาท

อัพเดทวันที่ 8 ต.ค. 2564

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย รับเครดิตเงินคืน 250 บาท/เดือน (รวมสูงสุด 1,500 บาท ตลอดระยะเวลากิจกรรม) เมื่อช้อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) (ยกเว้นบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของห้างสรรพสินค้า ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Central Online, M Online, Robinson Online ซึ่งอยู่ภายใต้ Merchant Category Code (MCC) 5311: Department Stores ตามระบบของ VISA/ Mastercard/UnionPay ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (หลังหักส่วนลดทุกชนิด) รับเครดิตเงินคืน 250 บาท/เดือน (สูงสุด 1,500 บาท ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการตลาด)
 • ธนาคารจำกัดการมอบเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน และสูงสุด 100 สิทธิ์/เดือน รวมสูงสุด 600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่ายที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคาร ทุกสิ้นเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถโอนรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วไปนับเป็นยอดใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปได้ และเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้เป็นเวลาของประเทศไทย
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้เฉพาะการใช้บัตรเดบิตกรุงไทย ตามลำดับก่อน-หลัง โดยถือเอาวันเวลา ตามวันที่ทำรายการเป็นหลัก
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนจำนวน 250 บาท เข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบัตรเดบิตกรุงไทยที่ทำรายการ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนที่มียอดใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไข
 • สิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนให้แก่ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิตกรุงไทยที่ยังคงมีสถานะปกติ หรือไม่ถูกปิด หรือยึด หรืออายัด หรือบัตรเดบิตกรุงไทยที่ยังไม่ถูกยกเลิกจนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขาย หรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้ง ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111