เรื่องเด่น

ครั้งแรกในเอเชีย! "หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ." ผ่านวอลเล็ต บนแอปฯ "เป๋าตัง" ซื้อ-ขายง่าย ได้ทันที 24 ชั่วโมง

อัพเดทวันที่ 11 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตังได้แล้ววันนี้
รองรับทั้งระบบ iOS และ Android

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • สะดวก ง่าย ซื้อขายได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
  • ซื้อ/ขายแบบ Real-time รับจ่ายเงินสดทันที
  • ผูกเปิดบัญชีกรุงไทยเพื่อใช้รองรับการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชน (สะดวกกว่าสามารถโอนเงินเข้า วอลเล็ตได้สูงสุด 10 ล้านบาท)
  • รองรับการเติมเงินเข้าวอลเล็ตจากบัญชี ต่างธนาคารสำหรับการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชน
  • แสดงข้อมูลการถือครองหุ้นกู้ ราคาซื้อ/ราคาขาย ข้อมูลรอบดอกเบี้ย ตลอดจนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ครบจบในที่เดียว

คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ

  • ลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัตรประชาชน
  • ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกัน (FATCA)
  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

“หุ้นกู้ดิจิทัลของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” (“หุ้นกู้”)

ผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("PTTEP" หรือ “บริษัท”)

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้

“AAA” แนวโน้ม “Stable”
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ประเภทการเสนอขาย

การเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) และเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

มูลค่าการเสนอขาย

คาดว่าจะกำหนดประมาณกลาง – ปลายเดือนตุลาคม 2564

ThaiBMA Symbol

PTTEP26NA

อายุหุ้นกู้

5 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได

ปีที่ 1-2 : อัตราคงที่ 2.00% ต่อปี 

ปีที่ 3-4 : อัตราคงที่ 2.25% ต่อปี 

ปีที่ 5 : อัตราคงที่ 2.75% ต่อปี

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ย 2.25% ต่อปี

ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้

ระดับ 2

ระยะเวลาการเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นกู้

วันที่ [2-4] พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ผ่านทางวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนกว่าจะมีผู้จองซื้อหุ้นกู้เต็มตามจำนวนที่เสนอขายแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เกินเวลา 15.00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นเวลาสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นกู้

ในการจัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นกู้และชำระเงินค่าจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันในวอลเล็ต ซื้อขายหุ้นกู้ โดยสำเร็จสมบูรณ์ก่อน จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ก่อน

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ [5] พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที่ [5]พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

งวดการจ่ายดอกเบี้ย

ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน
โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ [5] พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จำนวนและมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ

จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 1 หน่วย หรือ 1,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 1 หน่วย หรือ 1,000 บาท
จองซื้อหุ้นกู้จำนวนสูงสุดไม่เกิน 10,000 หน่วย
หรือ 10,000,000 บาท ต่อราย

วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

วิธีการจองซื้อหุ้นกู้

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัครและจองซื้อหุ้นกู้ใน วอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชันดังกล่าวข้างต้นที่ คลิก

การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

สำหรับการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ หากผู้จองซื้อดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการจองซื้อเสร็จสิ้น จนถึงขั้นตอนการชำระเงินแล้ว ระบบจะทำการตัดเงินค่าจองซื้อของผู้จองซื้อตามจำนวนที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แสดงความประสงค์จองซื้อจากวอลเล็ตสกุลเงินบาทของผู้จองซื้อก่อน และหากเงินในวอลเล็ตสกุลเงินบาทของผู้จองซื้อหุ้นกู้มีไม่เพียงพอสำหรับค่าจองซื้อดังกล่าว ระบบจะตัดเงินส่วนที่เหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผู้จองซื้อได้ผูกไว้กับวอลเล็ตสกุลเงินบาทของตน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องมีเงินในวอลเล็ตสกุลเงินบาท และ/หรือ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่
ผู้จองซื้อได้ผูกไว้กับวอลเล็ตสกุลเงินบาทของตนในจำนวนที่เพียงพอที่จะชำระค่าจองซื้อเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยหากผู้จองซื้อมีเงินในวอลเล็ตสกุลเงินบาท และ/หรือ บัญชีเงินเงินฝากดังกล่าวไม่เพียงพอ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถทำรายการการจองซื้อหุ้นกู้ในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้สำเร็จ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถโอนเงินเข้าวอลเล็ตได้จากบัญชีเงินฝากต่างธนาคาร ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การชำระเงินต้น

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการและร่างหนังสือชี้ชวนสําหรับโครงการหุ้นกู้

69-BASE รายละเอียด คลิก

แบบแสดงรายการและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้

69-Pricing รายละเอียด คลิกเริ่มลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปคำเตือน: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่เอกสารการเสนอขายหุ้นกู้ โดยแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก ทั้งนี้ การเสนอขายจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

ดาวน์โหลด

ขั้นตอน วิธีการสมัคร ลงทะเบียนใช้งานวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้
ขั้นตอน วิธีการสมัคร ลงทะเบียนใช้งานวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้  
(1.40 MB) PDF
ขั้นตอน การเติมเงิน โอนเงิน ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้
ขั้นตอน การเติมเงิน โอนเงิน ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้  
(0.47 MB) PDF
ขั้นตอน รายละเอียดการซื้อขาย บนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้
ขั้นตอน รายละเอียดการซื้อขาย บนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้  
(1.90 MB) PDF
คำถามที่พบบ่อยในการใช้งาน แอปพลิเคชัน
คำถามที่พบบ่อยในการใช้งาน แอปพลิเคชัน  
(0.38 MB) PDF