เรื่องเด่น

โปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้งานแอปฯ Krungthai NEXT และ แอปฯ ถุงเงิน

อัพเดทวันที่ 4 ต.ค. 2564

รับเครดิตเงินคืนง่ายๆ
ได้ทั้งคนจ่ายและคนรับเงิน


 • รับเครดิตเงินคืน 10 บาทเมื่อใช้แอป Krungthai NEXT สแกนจ่ายเพื่อชำระสินค้าและบริการที่ร้านค้าที่ใช้  ตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป ต่อรายการ
 • สิทธิพิเศษ สำหรับร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเงิน  รับเงินคืน 10 บาทต่อรายการ เพียงรับยอดขายผ่านแอปฯ ตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป

เงื่อนไข :

 • จำกัดสิทธิ์ลูกค้าทั่วไปในการรับเงินคืนสูงสุด 50 บาท/คน/เดือน (จำกัดคนละ 5 สิทธิ์/เดือน) สูงสุด 40,000 สิทธิ์/เดือน รวมสูงสุด 200,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยรับเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์ร้านค้าในการรับเงินคืนสูงสุด 100 บาท/ร้านค้า/เดือน (จำกัดร้านค้าละ 10 สิทธิ์/เดือน) สูงสุด 40,000 สิทธิ์/เดือน รวมสูงสุด 200,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยรับเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับแอปพลิเคชันถุงเงินเท่านั้น
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่ายที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคาร ทุกสิ้นเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถโอนรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วไปนับเป็นยอดใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปได้ และเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้เป็นเวลาของประเทศไทย
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้เฉพาะการลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขตามลำดับก่อน-หลัง โดยถือเอาวัน เวลา ตามวันที่ทำรายการเป็นหลัก
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนที่มียอดใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไข
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีปกติ หรือบัญชีเงินฝากไม่ถูกปิด หรือถูกยึด หรือถูกอายัด จนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการรับเงินคืนต่อรายการ กรณีร้านค้าและผู้ชำระเงินเป็นบุคคลเดียวกัน 
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111 หรือดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.krungthai.com