เรื่องเด่น

โอนก่อน...ได้ก่อน รับ! Shopping Voucher มูลค่า 100 บาท

อัพเดทวันที่ 25 ต.ค. 2564

รับ shopping voucher มูลค่า 100 บาท* เมื่อโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union (ขาออก) ผ่านช่องทาง แอพพลิเคชัน Krungthai NEXT, www.ktbnetbank.com หรือ ATM ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 64- 31 ธ.ค. 64เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการทำธุรกรรมเงินโอนนี้ ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) ขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทาง Application Krungthai NEXT, ATM หรือ www.ktbnetbank.com (“ลูกค้า”) โดยลูกค้าจะได้รับ shopping voucher ตามที่ธนาคารกำหนด มูลค่า 100 บาท
 • จำกัดสิทธิ์เดือนละ 3,000 สิทธิ์แรกที่ทำรายการในระหว่างเดือนนั้นๆ
 • รวมจำนวน 9,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการทำธุรกรรมเงินโอน คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท
 • ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับ shopping voucher ห้างสรรพสินค้าตามที่ธนาคารกำหนด ต้องเป็นรายการโอนเงินผ่าน Western Union ที่ “สำเร็จ”แล้วเท่านั้น หากรายการไม่สำเร็จหรือถูกยกเลิกรายการลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว
 • ธนาคารจะจัดส่ง shopping voucher รางวัล ให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ทุกๆ 2 สัปดาห์ หรือตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
 • จำกัดการรับสิทธิ์สูงสุด 1 รายการต่อเดือนต่อลูกค้า 1 ท่าน
 • ลูกค้าจะต้องทำรายการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ในช่วงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการทำธุรกรรมเงินโอนนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการทำธุรกรรมเงินโอนนี้ทุกประการ
 • ลูกค้าได้รับ shopping voucher ตามรายการส่งเสริมการทำธุรกรรมเงินโอนนี้ ตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยชื่อของลูกค้า เพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของธนาคารได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมธุรกรรมเงินโอนนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการทำธุรกรรมเงินโอนนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขการใช้ shopping voucher เป็นไปตามที่ห้างสรรพสินค้านั้นๆกำหนด
 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการทำธุรกรรมเงินโอนนี้ไม่สามารถนำไปแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือทำธุรกรรมเงินโอนอื่นได้