เรื่องเด่น

ไม่ต้องบิน ก็ฟินได้ กับ Krungthai Travel Card รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 900 บาท

อัพเดทวันที่ 2 ก.ย. 2564

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตร Krungthai Travel VISA Card เพียงช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ด้วยสกุลเงินที่ให้บริการ รับเครดิตเงินคืน 150 บาท/เดือน ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 64 – 28 ก.พ. 65

หมายเหตุ : *สกุลเงินต่างประเทศที่ให้บริการ 19 สกุลเงิน ได้แก่ AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, INR, JPY, KRW, MYR, NOK, NZD, RUB, SEK, SGD, TWD, USD และ THB
ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือ Krungthai Travel VISA Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ชำระค่าสินค้าและหรือ/บริการ
 • ด้วย Krungthai Travel VISA Card (“บัตร”) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าจะครบตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ด้วยสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศตามที่ให้บริการในบัตร เทียบเท่าตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ลูกค้าจะได้รับ เครดิตเงินคืน 150 บาท
 • ธนาคารจำกัดการมอบเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน และสูงสุด 500 สิทธิ์/เดือน รวมสูงสุด 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาจัดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่มอบเครดิตเงินคืนกรณีที่ลูกค้าทำรายการใช้จ่ายกับร้านค้าในหมวด MCC8220: Colleges, Universities, Professional Schools, and Junior Colleges และ MCC8299: Schools and Educational Services - Not Elsewhere Classified
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่ายที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคาร ทุกสิ้นเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถโอนรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วไป
 • นับเป็นยอดใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปได้ และเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้เป็นเวลาของประเทศไทย
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้เฉพาะการใช้ Krungthai Travel VISA Card ตามลำดับก่อน-หลัง โดยถือเอาวัน เวลา ตามวันที่ทำรายการเป็นหลัก
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนเข้ากระเป๋าสกุลเงินไทยบาท (THB Wallet) ของ Krungthai Travel VISA Card หรือบัญชีเงินฝากที่มีการแลกเงินเข้า Krungthai Travel VISA Card ครั้งล่าสุด หรือบัญชีเงินฝากที่ผูกกับ Krungthai Travel VISA Card โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวภายใน 60 วัน
 • นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนที่มียอดใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไข
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีปกติ หรือบัญชีเงินฝากไม่ถูกปิด หรือถูกยึด หรือถูกอายัด หรือ Krungthai Travel Card ที่ยังไม่ถูกยกเลิก จนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคาร
 • จึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111 หรือดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.krungthai.com