เรื่องเด่น

โครงการเงินกู้อเนกประสงค์ สำหรับผู้รับบำนาญฯ

อัพเดทวันที่ 23 ส.ค. 2564

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR - 1.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา*


ระยะเวลากู้
ระยะเวลากู้ สูงสุด 30 ปี
ไม่จำกัดอายุ
ไม่จำกัด อายุของผู้กู้
ชำระเฉพาะดอกเบี้ย
เลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้
วงเงินกู้
  • วงเงินกู้ไม่เกินจำนวนเงินบำเหน็จตกทอดค้ำประกันคงเหลือ
คุณสมบัติผู้กู้
  • เป็นผู้รับบำนาญ ผู้รับบำนาญพิเศษ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
  • เป็นผู้กู้รายใหม่เท่านั้น
เอกสารที่ใช้สมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด
เงื่อนไขอื่นๆ และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (MLR = 5.25% ต่อปี ณ 20 ส.ค. 64)
ยื่นสมัครสินเชื่อภายใน 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น