เรื่องเด่น

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 4/2564

อัพเดทวันที่ 19 ก.ค. 2564

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เสนอขาย “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ครั้งที่ 4/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ "BBB+"
แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

อายุ 3 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.80-3.90]% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป(Public Offering)

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

คาดว่าเปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนระหว่างวันที่
24-26 สิงหาคม 2564

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111


คำเตือน: คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ:บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน