เรื่องเด่น

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.

อัพเดทวันที่ 16 ก.ค. 2564

ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2564

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

อัตราดอกเบี้ย
มีบุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน
ปีที่ 1-2 : MRR + 0.25% ต่อปี
หลังจากนั้นเป็นไปตามระเบียบธนาคาร
ผู้กู้ต้องมีบุคคลค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีบุคคลค้ำประกัน
ปีที่ 1-2 : MRR + 2.25% ต่อปี
หลังจากนั้นเป็นไปตามระเบียบธนาคาร

หมายเหตุ : ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษทั้งลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินกู้ กรณีลูกค้ารายเดิมการขอสินเชื่อในครั้งนี้จะต้องมีวงเงินเพิ่มขึ้น จากวงเงินเดิมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่รับเงินเดือนผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย และมีคุณสมบัติตามระเบียบสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

เงินเดือน เงินคงเหลือในบัญชีแต่ละเดือน
หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน


หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  4. Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้