เรื่องเด่น

ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย กรุงไทย COVID-19 รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยถึง 20%

อัพเดทวันที่ 2 ก.ค. 2564

ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย กรุงไทย COVID-19 รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยถึง 20%

สำหรับลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ทุกแผนตามเงื่อนไขที่กำหนด รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 20%

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :  ลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ของ บมจ.ทิพยประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 – 31 ส.ค. 64 รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันที 20%


ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าปัจจุบัน
จำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
แผน 1 แผน 2A แผน 3 แผน 4

1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)*
2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

100,000 100,000 500,000 1,000,000
3. การรักษาพยาบาล (ต่อปี)    
   - ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ      
   - ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เท่านั้น อันเนื่อง มาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
10,000 30,000 50,000 100,000
4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลในครอบครัว / บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จ่ายตามจริง สูงสุด 10,000 บาท
และไม่เกิน 3 ราย
ผลประโยชน์กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 3. และเลือกรับผลประโยชน์ในรูปแบบค่าชดเชยรายวันแทน (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
500/วัน 1,500/วัน 2,500/วัน 5,000/วัน
เบี้ยประกันภัยรวม/คน/ปี(บาท)
150 250 450 850

ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์
จำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
แผน 1E แผน 2AE แผน 3E แผน 4E
1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)*
2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
100,000 100,000 500,000 1,000,000
3. การรักษาพยาบาล (ต่อปี)    
   - ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ      
   - ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เท่านั้น อันเนื่อง มาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
10,000 30,000 50,000 100,000
4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลในครอบครัว / บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จ่ายตามจริง สูงสุด 10,000 บาท
และไม่เกิน 3 ราย
ผลประโยชน์กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 3. และเลือกรับผลประโยชน์ในรูปแบบค่าชดเชยรายวันแทน (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
500/วัน 1,500/วัน 2,500/วัน 5,000/วัน
เบี้ยประกันภัยรวม/คน/ปี(บาท)
120 200 360 680

*การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

หมายเหตุ:

 1. มอบสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 2. สิทธิประโยชน์ส่วนลดดังกล่าวมอบให้สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ ประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ทั้งสำหรับกรมธรรม์ที่ต่ออายุตามกำหนดเวลา และกรมธรรม์ที่ต่ออายุล่าช้า
 3. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องมีอายุระหว่าง 1-99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย
 4. หากกรมธรรม์เดิมขาดอายุไปแล้ว และลูกค้าขอต่ออายุกรมธรรม์ บริษัทจะอนุโลมให้สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ โดยนับวันเริ่มต้นความคุ้มครองเป็นวันแรกที่บริษัทได้รับการแจ้งขอต่ออายุกรมธรรม์จากลูกค้า ทั้งนี้ กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus; 2019-nCoV) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นวันแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 5. ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus (2019-nCoV))”(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 6. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหารเชื้อฯ มีผลทั้งสำหรับทั้งกรมธรรม์เดิมและกรมธรรม์ใหม่ทุกแผนความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปเท่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อฯ ที่เกิดขึ้นก่อนวันดังกล่าว จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
 7. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ส่วนบุคคล
 8. การพิจารณาอนุมัติประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ บมจ. ทิพยประกันภัยกำหนด

ลูกค้าสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TIP Call Center โทร 1736

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์