เรื่องเด่น

ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาล ที่เกินความคุ้มครอง

อัพเดทวันที่ 1 ก.ค. 2564

ซื้อประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ผ่าน Krungthai NEXT Application ตามเงื่อนไขที่กำหนด ฟรีค่ารักษาพยาบาลฯเพิ่มเติม สูงสุดถึง 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 – 31 ส.ค. 64

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :  ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ของ บมจ.ทิพยประกันภัย ผ่าน Krungthai NEXT Application ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 – 31 ส.ค. 64   รับสิทธิ์ฟรี ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้ระยะเวลาความคุ้มครอง 45 วัน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ผ่าน Krungthai NEXT Application

รายละเอียดรับสิทธ์ฟรีความคุ้มครอง
ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ผ่าน Krungthai NEXT  Application สำหรับแผนเบี้ยประกันภัย  450 บาท ทุนประกันภัย 500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
เพิ่มเติม 5,000 บาท
ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ผ่าน Krungthai NEXT  Application สำหรับแผนเบี้ยประกันภัย  850 บาท  ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
เพิ่มเติม 10,000 บาท


หมายเหตุ:

 1. มอบสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT  Application ภายในระยะเวลาโครงการเท่านั้น
 2. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องมีอายุระหว่าง 15-99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย
 3. ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และ ยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์
 5. ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับหนังสือรับรองการเอาประกันภัยในวันถัดไปหลังจากการซื้อประกันภัย ผ่านทาง e-mail ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนสมัครทำประกันภัย
 6. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ฟรีความคุ้มครอง เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เอาประกัน  เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือใช้เป็นส่วนลดในการชำระเบี้ยประกันภัย หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ            
 7. การพิจารณาอนุมัติประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ บมจ. ทิพยประกันภัยกำหนด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด  ทั้งนี้  รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์