เรื่องเด่น

รับเครดิตเงินคืน 20 บาท ที่แอปพลิเคชัน ShopeePay*

อัพเดทวันที่ 28 มิ.ย. 2564
สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิต Krungthai FUN เมื่อเติมเงินโทรศัพท์มือถือ หรือเติมเกมส์ หรือชำระบิลผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน ที่ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิต Krungthai FUN (“ลูกค้า”)  ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่เติมเงินโทรศัพท์มือถือ หรือเติมเงินสำหรับเกมส์ หรือชำระบิล ด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN ที่ผูกกับ ShopeePay ผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 20 บาท/เดือน เมื่อทำรายการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ หรือเติมเงินสำหรับเกมส์ หรือชำระบิล ด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN รวมกันตั้งแต่ 2 รายการ/เดือน 
 • ธนาคารขอจำกัดสิทธิ์การได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน รวมจำนวน 1,000 สิทธิ์/เดือน และจำกัด 7,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • ธนาคารขอจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20 บาท/ท่าน/เดือน ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน เป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนจำนวน 20 บาทเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบัตรเดบิต Krungthai FUN ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนที่มียอดใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไข
 • สิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนให้แก่ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิต Krungthai FUN ที่ยังคงมีสถานะปกติ หรือไม่ถูกปิด หรือยึด หรืออายัด หรือบัตรเดบิต Krungthai FUN ที่ยังไม่ถูกยกเลิกจนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่ายที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคาร ทุกสิ้นเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถโอนรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วไปนับเป็นยอดใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปได้ และเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้เป็นเวลาของประเทศไทย
 • ธนาคาร และ ShopeePay มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคาร และ ShopeePay จึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ShopeePay สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ ShopeePay (Thailand) โทร. 02-118-9170. ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้ง ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขการใช้บริการ ShopeePay เพื่อทำธุรกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายที่ ShopeePay กำหนด
 • ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้ ShopeePay ส่งข้อมูลบัญชีผู้ใช้แก่ธนาคาร เพื่อใช้ในการดำเนินการให้สิทธิประโยชน์แก่แก่ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงติดต่อและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ShopeePay และ ธนาคาร จะดูแลรักษาข้อมูลภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนกรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ ShopeePay เป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111