เรื่องเด่น

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ที่ NETFLIX

อัพเดทวันที่ 25 มิ.ย. 2564
สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิต Krungthai FUN เมื่อผูกบัตรฯ กับ NETFLIX Application และชำระค่าแพ็กเกจรายเดือน ผ่านบัตรฯ ติดต่อกันนาน 3 เดือน

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิต Krungthai FUN (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ผูกบัตรเดบิต Krungthai FUN เข้ากับแอปพลิเคชัน NETFLIX  และมียอดใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน NETFLIX  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2654 – 31 ธันวาคม 2564
 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อผูกบัตรเดบิต Krungthai Fun และชำระค่าแพ็กเกจรายเดือน NETFLIX ด้วยบัตรเดบิต Krungthai Fun ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • ธนาคารขอจำกัดสิทธิ์การได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/บัตร ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมจำนวน 1,000 สิทธิ์/เดือน และจำกัด 7,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • ธนาคารขอจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/บัตร ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าแพ็กเกจรายเดือน NETFLIX ทุกประเภท
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้
เดือนที่ 1
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน  2564
ธันวาคม 2564

เดือนที่ 2
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน  2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565

เดือนที่ 3
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน  2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565

 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว และต้องเป็นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต Krungthai Fun จากหมายเลขบัตรเดียวกัน
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนจำนวน 100 บาทเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบัตรเดบิต Krungthai Fun ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนที่ 3 ของรายการใช้จ่ายที่ต่อเนื่องกัน 3 เดือน
 • สิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนให้แก่ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิต Krungthai Fun ที่ยังคงมีสถานะปกติ หรือไม่ถูกปิด หรือยึด หรืออายัด หรือบัตรเดบิต Krungthai Fun ที่ยังไม่ถูกยกเลิกจนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่ายที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคาร ทุกสิ้นเดือนตามปฏิทิน และเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้เป็นเวลาของประเทศไทย
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้ง ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111