เรื่องเด่น

ใหม่! อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate

อัพเดทวันที่ 23 มิ.ย. 2564

อัตราดอกเบี้ยอ่างอิง Thai Overnight Repurchase rates

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย ที่คำนวณจากธุรกรรม ที่เกิดขึ้นจริงในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชน (Private Repo)
THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่
  • น่าเชื่อถือ : เพราะคำนวณจากธุรกรรมที่มีปริมาณเฉลี่ยต่อวันค่อนข้างสูง เป็นธุรกรรมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรเอกชนระยะข้ามคืน ระหว่างธนาคารที่เกิดขึ้นจริง
  • มีเพียงระยะข้ามคืนเท่านั้น : ดังนั้นการนำไปอ้างอิงในสัญญาทางการเงิน จะต้องรอให้ THOR ในแต่ละวันนั้นเกิดขึ้นจริงก่อน จึงทราบอัตราดอกเบี้ยของงวด เมื่อถึงปลายงวดเท่านั้น
  • เคลื่อนไหวสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทย : มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำและไม่ได้รับอิทธิพลด้านความผันผวนของ USD
จุดสิ้นสุดของ LIBOR และจุดเริ่มต้นของ THOR
เมื่อมีการยุติการเผยแพร่ USD LIBOR ธปท. จะยุติการจัดทำและเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THBFIX แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ จะเผยแพร่ Fallback THBFIX* เพื่อใช้ในสัญญาที่ได้อ้างอิง THBFIX ไว้ และ ธปท. จะผลักดันการพัฒนา THOR อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้แทน THBFIX ในระยะยาว
*หลักการคำนวณ Fallback THBFIX คือให้เทียบเคียงได้กับ THBFIX เดิมมากที่สุดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ผู้ประกอบการควรต้องปรับตัวอย่างไร
  • ศึกษาทำความเข้าใจวิธีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ตามแนวทางของ ธปท. ตาม QR code รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bot.or.th
  • ศึกษาผลกระทบด้านการบัญชี และระบบงาน กระบวนการชำระเงิน และสัญญา Derivative (ถ้ามี)
  • เตรียมความพร้อม เรื่องสัญญาสินเชื่อทั้งธุรกรรมใหม่ และธุรกรรมเดิมที่อ้างอิง THBFIX และ LIBOR

ดาวน์โหลด

การยุติการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX
การยุติการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX  
(3.03 MB) PDF
การยุติการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR
การยุติการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR  
(2.97 MB) PDF