เรื่องเด่น

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้

อัพเดทวันที่ 23 มิ.ย. 2564

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

อายุ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี
อายุ 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
อายุ 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่
30 กรกฎาคม, 2-3 สิงหาคม 2564

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111


คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน