เรื่องเด่น

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้

อัพเดทวันที่ 18 มิ.ย. 2564

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า

เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB-
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564

อายุ 1 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี
อายุ 2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป

คาดว่าจะเปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนระหว่างวันที่ 5 – 6 และ 9 – 10 สิงหาคม 2564

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน