เรื่องเด่น

รับเครดิตเงินคืน 50 บาท ที่ Shopee

อัพเดทวันที่ 15 มิ.ย. 2564

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิต Krungthai FUN เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 50 บาท ที่ Shopee


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิต Krungthai FUN (“ลูกค้า”)  ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN ที่ Shopee ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2654 – 31 ธันวาคม 2564
 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 50 บาท/เดือน เมื่อมีรายการใช้จ่ายที่ Shopee ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • ธนาคารขอจำกัดสิทธิ์การได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน รวมจำนวน 1,000 สิทธิ์/เดือน และจำกัด 7,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • ธนาคารขอจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท/บัตร/เดือน ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน เป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนจำนวน 50 บาทเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบัตรเดบิต Krungthai FUN ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนที่มียอดใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไข
 • สิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนให้แก่ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิต Krungthai FUN ที่ยังคงมีสถานะปกติ หรือไม่ถูกปิด หรือยึด หรืออายัด หรือบัตรเดบิต Krungthai FUN ที่ยังไม่ถูกยกเลิกจนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่ายที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคาร ทุกสิ้นเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถโอนรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วไปนับเป็นยอดใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปได้ และเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้เป็นเวลาของประเทศไทย
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้ง ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111