เรื่องเด่น

เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลา 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.425% ต่อปี*

อัพเดทวันที่ 1 พ.ค. 2564

ระยะเวลา:  เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564)

เงื่อนไขการรับฝาก: 

  • รับฝากเงินลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น สถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกัน นิติบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ และนิติบุคคลพิเศษ (โดยลูกค้าประเภทนิติบุคคลทั่วไป /ไม่แสวงหากำไร/ ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ต้องมีคุณสมบัติและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของธนาคารก่อนเปิดบัญชี)
  • การฝากเงินขั้นต่ำแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  • ถอนก่อน 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • เงินฝากที่ฝากแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่จ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  • ห้ามนำเงินฝากไปใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อหรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อและห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่นๆ ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดหรือจนกว่จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา