เรื่องเด่น

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564

อัพเดทวันที่ 16 เม.ย. 2564

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+ Stable”
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564

หุ้นกู้อายุ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
3.95% ต่อปี

ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่
10 – 12 พฤษภาคม 2564

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคัการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน