เรื่องเด่น

PA เปย์สบาย ซื้อวันนี้ ฟรีความคุ้มครอง 30 วัน

อัพเดทวันที่ 8 เม.ย. 2564

ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย PA เปย์สบาย ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย และสมัครใช้บริการโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 - 31 ธ.ค 64 รับความคุ้มครองประกันภัย PA เปย์สบาย ฟรี 30 วันแรก (นับจากวันที่ลูกค้าสมัครใช้บริการเพื่อรับสิทธิ์ที่สาขาธนาคาร)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์:

 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย โดยต้องลงนามในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอรับสิทธิ์ และสมัครใช้บริการโดยการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับต่ออายุกรมธรรม์ผ่านสาขาธนาคาร
 2. ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย PA เปย์สบาย ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย และสมัครใช้บริการโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ สำหรับต่ออายุกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64-  31 ธ.ค 64  จะได้รับสิทธิ์ฟรีความคุ้มครองประกันภัย PA เปย์สบาย ระยะเวลา 30 วันปฏิทิน (โดยนับจากวันที่ลูกค้าสมัครใช้บริการเพื่อรับสิทธิ์ที่สาขาธนาคาร) ซึ่งลูกค้าจะได้รับหนังสือรับรองการเอาประกันภัยที่สาขาที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ
 3. ธนาคารจะตัดชำระเบี้ยประกันภัยหลังจากครบกำหนดเวลาที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์ฟรีความคุ้มครอง 30 วัน โดยจะตัดชำระล่วงหน้า 1 เดือน แบ่งการตัดชำระเป็น 2 รอบ (รอบการตัดชำระทุกวันที่ 5และ 15ของเดือนถัดไป) หากไม่สามารถตัดชำระได้ 2 ครั้ง จะสิ้นสุดความคุ้มครองภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาได้รับสิทธิ์ฟรีความคุ้มครอง 30 วัน
 4. ในกรณีที่ลูกค้า ไม่ประสงค์จะต่ออายุประกันภัย สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยกเลิกการหักบัญชีสำหรับเดือนถัดไปได้ที่ บมจ.ทิพยประกันภัย โทร.1736
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.ทิพยประกันภัยกำหนด

ความคุ้มครองโดดเด่น ด้วยราคาเบี้ยประกันภัยที่เข้าถึงได้ ด้วย PA เปย์สบาย

 • มอบความคุ้มครองค่าชดเชยรายได้(จากอุบัติเหตุ) 300 บาท/วัน 
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 3,000 บาท
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงเดือนละ 30 บาท
 • ซื้อวันนี้ ฟรีความคุ้มครอง 30 วัน

สนใจโปรดติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คลิก

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์