เรื่องเด่น

รับฟรี ! บัตรของขวัญเทสโก้โลตัส มูลค่า 100 บาท

อัพเดทวันที่ 8 เม.ย. 2564

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ของ บมจ. บมจ.ทิพยประกันภัยและสมัครบริการต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติ (Auto Direct Debit) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564  

เงื่อนไขและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ  :  

เงื่อนไขและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ
ลูกค้าทื่ซื้อประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์ PA วัยใส , PA สุขใจ ชิลล์ (แผน 2 -5), กรุงไทย สุขใจวัยเกษียณ, บ้านมั่นใจ และยินยอมให้ต่ออายุอัตโนมัติ โดยผ่านการหักบัญชี Auto Direct Debit  
รับบัตรของขวัญเทสโก้โลตัส มูลค่า 100 บาท

หมายเหตุ :

 1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการและยินยอมให้ต่ออายุอัตโนมัติ โดยผ่านการหักบัญชี    Auto Direct Debit 
 2. กรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์และมีวันเริ่มคุ้มครองภายในระยะเวลาของโครงการเท่านั้น
 3. หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาของโครงการ จะไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นรางวัลตามโครงการได้  
 4. บัตรของขวัญจะจัดส่งให้กับลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ภายในเดือนถัดไป ตามที่อยู่ ที่ได้ระบุไว้ภายในกรมธรรม์
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ. บมจ.ทิพยประกันภัย กำหนด
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนของกำนัลที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดยบมจ. ทิพยประกันภัย
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์